Doučování

Základní informace

Rádi bychom vám představili projekt doučování dětí v sociálně znevýhodněném prostředí, který katedra Sociální pedagogiky MU realizovala jako nepovinný předmět od roku 2002. V roce 2016 se vzhledem k pozitivním výsledkům tohoto projektu podařilo doučování zavést i jako povinný předmět (praxe studentů).

Povinný předmět doučování

Studenti z pedagogické fakulty mají předmět pod názvem Asistentská praxe povinně volitelný a to dva semestry. Vybírají si, zda chtějí v rámci své povinné praxe doučovat nebo plnit praxi ve škole na pozici asistenta pedagoga. 
Pro více informací navštivte sylabus konkrétních předmětů: 
Asistentská praxe - doučování - prezenční studium 
Asistentská praxe - doučování - kombinované studium
Asistentská praxe - asistent pedagoga - prezenční studium
Asistentská praxe - asistent pedagoga - kombinované studium

Volitelný předmět doučování

Předmět doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí si mohou zaregistrovat nejen studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ale i studenti ostatních fakult. Díky tomu máme doučující např. z filozofické, přírodovědecké i lékařské fakulty. Tito studenti po splnění všech podmínek předmětu s kódem SO502 získávají nejen dobrý pocit z toho, že pomáhají, ale i tři kredity. Tento předmět mohou opakovat každý semestr, a tedy doučovat během celého svého studia.

Chci doučovat

Záměr a cíl

Studenti během celého roku realizují individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jsou to děti různých národností, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jazykovou bariérou, děti z azylových domů, dětských domovů, ale i nadané děti. Studenti pravidelně připravují žáky a studenty do školy, pomáhají jim při psaní domácích úkolů, vysvětlují vyučovanou látku a snaží se smysluplně naplnit jejich volný čas. To vše probíhá bezplatně, jako sociální pomoc a zároveň praxe studentů.

Studenti navštěvují děti přímo v jejich přirozeném prostředí, nejčastěji u nich doma. Doučování ale také probíhá v neziskových organizacích, kam děti pravidelně docházejí, nebo v základních školách, které navštěvují. Principem doučování je soustavná příprava v předmětech, které jsou pro žáky nejvíce problematické (nejčastěji se jedná o český jazyk, matematiku a cizí jazyk). Studenti, kteří jsou do projektu zapojeni, se stávají nejen lektory, ale také těmi, kteří se o děti skutečně zajímají, povídají si s nimi, podporují je a rozvíjejí.

O čem naše praxe je a s jakou cílovou skupinou pracujeme?

Studenti během celého semestru realizují individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jsou to děti různých národností, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jazykovou bariérou, děti z azylových domů, dětských domovů, děti minoritních skupin, děti samoživitelů, ale i děti nadané. Studenti pravidelně připravují žáky a studenty do školy, pomáhají jim při psaní domácích úkolů, vysvětlují vyučovanou látku a snaží se smysluplně naplnit jejich volný čas. To vše probíhá bezplatně, jako sociální pomoc a zároveň praxe studentů. Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi a vytvořit oboustranně prospěšný vztah. Velký důraz klademe na individuální práci s žákem, ve které vidíme velký smysl v souvislosti s budoucím povoláním našich studujících. 

Kde se studující dozví bližší informace a termíny pro aktuální semestr?

Bližší informace jsou vždy uvedeny v interaktivní osnově. Prosíme, abyste si před začátkem doučování osnovu prošli a důkladně pročetli. 
Na začátku každého semestru organizujeme informační schůzky, které se konají většinou online. Vřele doporučujeme Vaši účast, bude to naše jediné setkání v celém semestru a informace, které na schůzkách zazní jsou velmi důležité. Termíny schůzek se včas dozvíte v interaktivní osnově daného předmětu. 

Informační schůzka pro studující

Na začátku semestru je pro studující pořádána informační schůzku, prezenčně i online. Na schůzce jsou představovány cíle praxe, analyzován pojem „sociální znevýhodnění“. Dále jsou vysvětlovány motivy praxe, ale také téma sociálního vyloučení a selhávání ve vzdělání.
Následuje vysvětlení průběhu celé praxe, kritéria a termíny pro řádné ukončení. Veškeré informace jsou podloženy interaktivní osnovou a jsou řešeny administrativní náležitosti praxí. Poté je vyhrazen čas na představení aplikace, která slouží k přihlašování k daným rodinám. Jsou prezentovány funkce aplikace s důrazem na správné pochopení celého systému. Samozřejmostí schůzek je dostatečný prostor na dotazy. Během celé schůzky, ať už prezenční nebo online jsou opakovaně
zmiňovány kontaktní údaje na koordinátorku praxí a studující jsou vyzvání, ať tento kontakt kdykoliv využijí. Ze schůzky je pořízen záznam, který je k dispozici v IS pro opětovné přehrání. 

V jarním semestru 2024 je organizována online schůzka pro všechny studující.

Setkáme se dne 21. února 2024 v 18:00 přes odkaz: ZOOM schůzka

Rozsah praxe doučování

Vaše asistentská praxe má celkový rozsah 60 hodin.
26 hodin je určených k aktivnímu doučování dítěte, 34 hodin je věnováno přípravě materiálů pro doučování.
Pro evidenci Vaší praxe slouží ZÁZNAMOVÝ ARCH, šablona pro tisk je Vám k dispozici v interaktivní osnově. Na konci každého doučování Vám zákonný zástupce/sociální pracovník arch podepíše. Do archu zaznamenáváte pouze čistou práci s dítětem, tedy požadovaných 26 hodin práce. Jakmile budete mít počet hodin splněný, vyplněný záznamový arch nahrajte do příslušné odevzdárny - opět sledujte termíny pro odevzdání v příslušné interaktivní osnově.

Studující prezenční formy

Jako prezenční studující si dítě na doučování volíte pouze z naší aplikace. V podzimním semestru spouštíme přihlašování formou “soutěže” ke konkrétnímu datu (viz interaktivní osnova). Do aplikace ale můžete nahlížet pár dní před registrací. Všechny informace o aplikaci, přihlašování i návod k obsluze naší aplikace se dozvíte právě na výše zmiňovaných informačních schůzkách, případně si projděte interaktivní osnovu.

V databázi máme přes 600 poptávek, nemusíte se tedy bát, že by na Vás doučování nevyšlo. Doučovat můžete:

  • Přímo v rodinách
  • V neziskových organizacích
  • Ve školách a školních družinách
  • Online
  • V knihovnách či přímo na fakultě

Výběr dětí do naší databáze podléhá pečlivé kontrole, abychom zajistili co největší bezpečí našich studujících. Při sestavování databáze spolupracujeme s neziskovými organizacemi, školami a školskými zařízeními, s OSPODem, s orgány náhradní rodinné péče atd. Většina našich klientů je v naší databázi již mnoho let, jedná se tak o dlouhodobou a efektivní spolupráci. 

Studující kombinované formy

V rámci doučování si jako kombinovaní studenti můžete dítě na doučování zvolit sami. Snažíme se tím vyhovět studujícím, kteří nejsou z Brna ani blízkého okolí a pravidelné dojíždění na doučování by pro ně bylo příliš komplikované. Podmínkou je dodržení záměru naší praxe, tedy individuální doučování dítěte z požadované cílové skupiny (děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s odlišným mateřským jazykem, děti v náhradní rodinné péči, děti se SVP, aj.).

Pokud ve svém okolí nemáte dítě, které by spadalo do naší cílové skupiny, můžete si klienty vybírat z naší databáze. Více informací naleznete v interaktivní osnově nebo na úvodní schůzce na začátku semestru. 

Výstupy z praxe - aneb jak získat zápočet

Pro úspěšné zakončení Vaší doučovací praxe potřebujete splnit následující atributy: 

  1. Odučit minimálně 26 hodin čistého času s žákem/žákyní, se kteoru jste se rozhodli spolupracovat.
  2. Smlouva o doučování - řádně podepsanou smlouvu odevzdávejte v ISu do příslušné odevzdárny - termíny pro odevzdání se každý semestr liší, pro přesné informace prosím navštivte interaktivní osnovu. Smlouva se podepisuje vždy na začátku semestru nová, pokud se rozhodnete s rodinou pokračovat i v jarním semestru, nezapomeňte s rodinou podepsat novou smlouvu! Vzor smlouvy je volně ke stažení v interaktivní osnově. 
  3. Záznamový arch - vyplněný a podepsaný arch odevzdávejte do příslušné odevzdárny - arch musí obsahovat minimálně 26 vykázaných hodin, které jsou podepsané zákonným zástupcem/pověřenou osobou. Záznamový arch je ke stažení v interaktivní osnově. 
  4. Reflexe – online v sekci odpovědník. Reflexi vyplňujte po dokončení Vašeho doučování. Účelem reflexe je zamyslet se nad vlastní zkušeností z doučování a co nejsmysluplněji ji popsat. Některé rodiny s námi spolupracují dlouhodoběji, proto jsou informace cenné i pro nás a další studenty a studentky, kteří mohou v konkrétní rodině v budoucnu doučovat. Opět doporučuji navštívit interaktivní osnovu a zjistit si termín odevzdání.

Erasmus

Vyrážíte-li ve 3. či 4. semestru na Erasmus a praxi si chcete plnit v zahraničí, napište nám na e-mail doucovani@ped.muni.cz

Pomůžeme Vám se zajištěním online doučování případně se domluvíme na náhradním plnění Vaší praxe. Jsme velkými podporovateli zahraničních výjezdů a pokusíme se pro Vás najít nejvhodnější řešení.

Bezpečnost naších studujících je pro nás na prvním místě

Bezpečnost studujících v rámci povinné praxe – doučování, je prioritou a všemi dostupnými nástroji se zasazujeme o bezpečné a komfortní prostředí všech doučovatelů. Zároveň věříme, že je práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí nejen potřebná, ale také prospěšná a díky praxi doučování se daří zajišťovat velkou systémovou změnu ve vzdělanosti této cílové skupiny a zároveň připravovat budoucí učitele na práci v rozmanité třídě.
Téma bezpečí na praxi a v pedagogickém procesu je tématizováno na prvním setkání sebezkušenostní přípravy na profesi (4 hodiny).
Bezpečnost studujících předmětu doučování je zajišťována v mnoha rovinách, ať už prostřednictvím sběru zpětné vazby od studujících, ale i rodin, pečlivý výběr spolupráce, ale také zajištěním odborné supervize či nabídkou individuálních konzultací.

„Ze začátku jsem nechápala, proč je vůbec na bakalářském studiu povinná praxe, ale po pár setkání mi došlo že je to pro nás možnost, uvědomit si, jestli vůbec chceme být učiteli/asistenty.“

studentka

Všechny citáty studentů nebo rodičů

rodič:

Je to (doučující) velice milý chlapec a domnívám se, že výborný budoucí pedagog. Stále usměvavý, spolehlivý a v doučování předmětů všestranný. Honzík se na něj vždy moc těší a je nám líto, že se už jeho doučování u nás blíží ke konci. Kuba udělal s Honzou kus poctivé práce a díky němu se Honzíkovi zlepšil prospěch. Také má na dítě povzbuzující a motivační vliv a umí jej pěkně pochválit. :-) 

Honza chodí do speciální třídy, má zkrácené vyučování ze zdravotních důvodů
a chybějící hodiny ve škole se musí doučovat doma. Je to pro mě, samoživitelku, velmi náročné. Honzík bývá také často nemocný a doučování je pro něj i z tohoto důvodu nutností.”

studentka:

„Ze začátku jsem nechápala, proč je vůbec na bakalářském studiu povinná praxe, ale po pár setkání mi došlo že je to pro nás možnost, uvědomit si, jestli vůbec chceme být učiteli/asistenty.”

student:

„Prostředí bylo velice přátelské, rodinné a cítil jsem se tam dobře. Z první návštěvy jsem měl sice obavy, jelikož oblast Cejlu není v Brně zrovna nejoblíbenější, ale opak byl pravdou. Co se týká vybavení, tak k dispozici nebyly žádné interaktivní pomůcky nebo elektronika, která by nám umožňovala pestřejší výuku, tudíž jsem si pomůcky vyráběl sám a popř. jsem si přinesl tablet či notebook. Náš vztah byl pěkný, vždy jsme se dokázali domluvit. Pokud byl nějaký problém, tak jsme si zavolali a vlastně je to celé jen o komunikaci. Maminka se o průběh doučování zajímala po každém ukončení procesu. Náš vztah byl určitě důvěrný, z důvodu skvělé komunikace, naslouchání a zájmu na obou stranách. Hned druhé doučování jsme šli do kina, jelikož jsem chtěl navázat lepší kontakt bez tlaku na splnění úkolů a povinností do školy. Žák byl introvert a pesimista. Při sebemenším zaváhání vše vzdával, protože mu chyběla cílevědomost. Myslím, že od první hodiny jsme na tom hodně zapracovali a ke konci si žák věřil a měl touhu něco dokázat a dotáhnout do cíle.”

studentka:

„S rodiči se mi spolupracovalo výborně. Komunikovala jsem s nimi v angličtině, protože česky neuměli. Nikdy se nestalo, že by například doučování zrušili a nedali mi vědět. Bez problému jsem se s nimi mohla domluvit i na přesunutí některé hodiny, vždy byli dostupní na telefonu. Když byla holčička nemocná, hned mi zavolali a domluvili jsme se na jiném termínu.

Zajímali se o to, jak doučování probíhá, někdy  byli i přítomni. Náš vztah bych s jistotou popsala jako důvěrný. Často jsme se společně bavili i o „běžných" věcech, se kterými jako cizinci žijící v ČR potřebovali poradit. Pomáhala jsem jim například překládat některé věci do češtiny, vysvětlovala některé české zvyky apod. Toto doučování pro mne bylo opravdu skvělou zkušeností. Díky tomu, že jsem doučovala v  muslimské rodině pocházející ze severní Afriky, jsem měla možnost poznat jiné lidi, náboženství, kulturu či jazyk.”

studentka:

„Do přípravy na doučování jsem vložila opravdu hodně svého času. Doučovat jsem chodila buď v pondělí, nebo ve čtvrtek. Přípravou jsem většinou strávila celý nedělní večer a čtvrteční dopoledne. Tvořila jsem totiž Matějovi ručně psané pracovní listy, do kterých jsem také kreslila obrázky, které si pak Matěj vybarvoval. Tato práce ale byla odměněna tím, že se Matěj rád učil, rád pracoval, těšil se na hodiny a pracovní listy si pak lepil všude po pokoji. To byl opravdu příjemný pocit.”

studentka:

„Rodina byla velmi ochotná a milá, byla jsem velmi překvapená, jelikož jsem čekala od romské rodiny něco jiného. Vždy mi nabízeli čaj, kafe, vodu a jednou mi dokonce dali koláč a zmrzlinu. Jejich domek je sice malý, ale útulný a všude je čisto. Celá rodina velmi usilovala o to, aby jejich dcera ve škole vše zvládala. Proto, když jsem dnes končila s doučovaním, tak je to velmi mrzelo, jelikož to asi Nikča bez pomoci asistenta na doučování zvládat nebude. Přicházela jsem do rodiny s obavou (Romové), ale celá rodina se ukázala jako velmi slušná vychovaná. Když jsem odcházela, maminka si na mě nechala kontakt, aby mě mohla v budoucnu případně kvůli doučování kontaktovat.”

studentka:

“Obávala som sa negatívnej odozvy pretože som Slovenka, nakoniec však aj samotná maminka bola Slovenka. Trochu som sa tiež obávala toho, že je to teda sociálne slabšia rodina každopádne boli veľmi milí a príjemní. Určite som sa teda zbavila určitého predsudku voči inej sociálne skupine obyvateľstva (voči Rómom).”

Zážitky z návštěv sponzorů

L.S.
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme s doučovaným žákem navštívili Bongo, kde jsme strávili přibližně dvě hodiny. Dominik (9) si to užil - všechny atrakce, které vyzkoušel, ho bavily. Nejoblíbenější byla velká skluzavka společně s trampolínami. Myslím si, že to byla dobrá příležitost, jak spolu strávit čas i jinak než při našem běžném doučování. Podle mě se díky tomu známe o trochu lépe a věřím, že se to kladně promítne do dalších doučování.

E.N.
Ve Vidě jsme byli 23. 11. 2018 s holčičkou, kterou doučuji, a jejím bratrem, kterého doučuje spolužák. Ve Vidě jsme strávili asi čtyři hodiny, protože děti to bavilo tak, že nechtěly jít ani domů. Mezi nejoblíbenější atrakce patřila rotující lavička, tornádo, zemětřesná deska a další. Velkým hitem byla světelná nášlapná mřížka, kde jsme strávili hodně času. Bylo super, že jsme mohli hrát společně a dost jsme se u toho nasmáli. K mé smůle byla nejoblíbenější atrakcí rotující místnost, děti z toho byly nadšené a vraceli jsme se tam dokonce několikrát, akorát já už jsem tak nadšená nebyla, protože se mi z toho dělalo trochu špatně. Využili jsme i stánek s občerstvením k doplnění sil. Celkově jsme si to v centru moc užili a určitě jsme tam nebyli naposled, protože ani za čtyři hodiny jsme nestihli všechno. Podle mě je to super příležitost dozvědět se hravou formou nějaké zajímavosti a nové informace. Také je to ideální k odreagování a ke zlepšení vztahu s dítětem.

I.T.
„V nedávných dnech jsem se s doučovanou holčičkou Terezkou vydala do Vida centra. Terezce se zde hodně líbilo, přebíhala od jednoho exponátu ke druhému a vše si chtěla vyzkoušet. Stihly jsme ještě poslední vědecké divadlo, které pořádají zaměstnanci centra. Nejvíce se Terezce líbila kostra auta, kterou mohla ,,řídit" a také ono divadlo.”

N.B.
„Ve středu 22. 11. jsme s mou holčičkou na doučování navštívily Vida centrum. Strávily jsme tam spolu přibližně dvě hodiny a Jenni to velmi bavilo, ještě nikdy v podobném centru nebyla. Samozřejmě ji nejvíce zajímaly interaktivní hry, které si mohla sama vyzkoušet a čím větší efekt po zmáčknutí knoflíku nastal, tím byla spokojenější. Takže velké piano, po kterém šlapala a ono hrálo jasně v oblíbenosti zvítězilo.”

V. S.
"Společně se Sárinkou jsme navštívily 21. 1. 2019 divadlo Polárka. Když jsem Sárince dala lístky na jednom z našich doučování jako dáreček za to, že je tak šikovná a pracovitá, hned se jí rozzářila očka a o ničem jiném nemluvila. Ještě ten den jsme vybrali, na co půjdeme. Zvítězila Alenka za zrcadlem. Sárinka je moc šikovná slečna, která byla jen na divadelním představení ve škole. Myslím si, že je důležité, aby děti měly nějaký kulturní přehled, divadlo také napomáhá kritickému myšlení a rozvoji fantazie. Přece jen se dá z mnoha příběhů poučit, Sárinka moc ráda čte a myslím si, že její případ to zrovna není. Ovšem i tak bylo moc fajn se po celém půl roku tvrdé práce naučit něco i jiným způsobem než jak ve škole."

V.U.
V rámci doučování jsem děti vzala 21.4. do Bonga. Děti si Bongo moc užily. V parku jsme strávili cca 2 hodiny a i po této době bylo těžké děti z parku dostat. Vyzkoušely si všechny možné atrakce (džungli, skákací hrad, trampolíny, tříkolky...). Jako tečku jsem jim každému koupila aspoň lízátko. Jejich únava po cestě domů mi byla důkazem, že Bongo bylo skvělým zpestřením doučování, a že si to všichni do jednoho opravdu užili :)

 

Kontakty 

Zuzana Dvořáková

Koordinátorka praxe


telefon: 776 286 288
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Sponzorské dary 

Děkujeme všem našim sponzorům, díky nim se do doučování dostává další rozměr, který přesahuje rámec klasického pojetí výuky! 

Pro naše studenty a doučované děti zajišťujeme každý rok volné vstupenky do vzdělávacích center, muzeí, divadel a jiných institucí. Máme tak díky sponzorům jedinečnou možnost předávat dětem vědomosti interaktivní formou.

Kromě zážitkové pedagogiky je možnost volných vstupů i jedinečnou příležitostí, jak dětem zprostředkovat zkušenosti, které by za normálních okolností kvůli nepříznivé situaci v rodině nezažily.
O návštěvy byl velký zájem a lístky jsme maximálně využili.

Moravské zemské muzeum

Vida centrum

Bongo

Divadlo Polárka

Aktuality z doučování

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info