Vedoucí katedry

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Členové katedry

Docenti
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Odborní asistenti
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Olha Klopota, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
Mgr. František Trapl, Ph.D.
Asistenti
Mgr. Tomáš Andrášik
Neučitelští pracovníci
Dana Jakubjanská, DiS.
Zuzana Dvořáková
Studenti doktorských studijních programů
Mgr. Lenka Ďulíková
Mgr. Žaneta Hrabcová
Mgr. Dagmar Krišová
Bez popisku

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

vedoucí katedry, odborný asistent a garant kurzů | sojak@ped.muni.cz

Od malička lezu po horách a jsem propojen s vodou. Proto jsem se rozhodl, že mým posláním je být průvodcem lidí (klientů, studentů aj.). Jsem jim oporou při hledání smyslu života, učení se něčemu novému, při řešení problémů. Na katedře je mojí doménou osobnostní a sociální rozvoj, zážitková pedagogika, psychoterapie a leadership. Moje vnitřní motivace je V. CH. O. D.: Vědět = mít a umět dát informace; Chuť přijímat i dávat strokery; Ovládat = mít schopnosti a dovednosti ve své moci; Důvěřovat sobě i těm, které provázím. Životopis a publikace

Bez popisku

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

docent | kaplanek@ped.muni.cz

V roce 1988 jsem tehdy ještě tajně vstoupil do katolické kongregace Salesiánů dona Boska. Ve své vědecké činnosti se snažím vytvořit metodické předpoklady k tomu, aby se alespoň některé výchovné instituce staly současně domovem, školou, hřištěm i kostelem. V letech 2004 – 2022 jsem byl garantem studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V současnosti učím předmět Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK v Praze a od roku 2021 se pokouším rozvíjet filozofické aspekty sociální pedagogiky na naší katedře. Kromě toho od září 2022 opět působím v Salesiánském středisku mládeže v Plzni, které jsem v roce 1990 zakládal.

Bez popisku

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry, docent | klapko@ped.muni.cz

Na katedře sociální pedagogiky působím od roku 2005. Ve výuce se zabývám sociálními teoriemi, sociální inkluzí, dějinami sociální pedagogiky, metodologickými přístupy a kurzy zážitkové pedagogiky. Ve výzkumu se orientuji na analýzu učebnic, analýzu mocenských diskursů v oblasti socializace romských dětí, účinky divadla ve výchově a také na účinky zkušenostního učení. Za významné pracovní výsledky považuji úspěšné ukončení projektu GAČR a NAKI, ve kterém jsem získal ocenění Europa Nostra. Životopis a publikace

Bez popisku

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

docent a garant navazujícího magisterského studia Sociální pedagogika| nemec@ped.muni.cz

Mojí radostí jsou témata spojená s edukativním významem hry, tvořivosti a zážitkové pedagogiky. Studenty také učím, jak proniknout do tajů poznávání světa a sociálně pedagogických jevů prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních šetření. Výzkumně se zajímám o oblast pedagogiky volného času a vzdělávací strategie sociálně znevýhodněných žáků. Mám rád přírodu a cestování, věnuji se běhání, vysokohorské turistice a skialpinismu. Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.

odborná asistentka | veronika.nydrlova@mail.muni.cz 

Na katedře se věnuji výuce aplikovaného dramatu, především formě zvané playback divadlo. Vedle toho přináším své profesní zkušenosti ze zážitkové a terapeutické práce do předmětů věnujících se osobnostně-sociální přípravě budoucích pedagogů. Za významné vnímám propojování sociálně-pedagogické činnosti se zahraničními odborníky, proto se i má disertační práce věnuje komunitnímu projektu probíhajícím na okupovaných územích Palestiny.

Bez popisku

Olha Klopota, Ph.D.

odborná asistentka | klopota@ped.muni.cz

Sociální pedagožka jsem zřejmě nejen povoláním, ale i životním stylem. Ve své vědecké a mezinárodní činnosti se zaměřuji na procesy sociální inkluze, metody formování inkluzivní kompetence učitelů, podmínky integrace a seberealizace ve společnosti lidí se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením. V interakci se studenty se je snažím podporovat nejen v získávání odborných znalostí a dovedností, ale hlavně - v osobním rozvoji, motivaci a inspiraci sebe i ostatních.

 

Bez popisku

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. 

odborná asistentka | gulova@ped.muni.cz 

Ve své profesi i v občanském životě se zaměřuji na podporu jedinců a rozvoj komunity. Nejúčinnějším nástrojem, který roky používám, je projektování, které účinně propojuje teorii i praxi, výzkum a realitu.  Mám zkušenosti ze státního i neziskového sektoru. Kromě více než třicetileté pedagogické praxe jsem aktivní členkou spolků zaměřených na volný čas s přesahem do environmentalistiky. Spiritualita a víra, aktivizace a motivace ke smyslu života a respekt k jinakosti dává mému životu naději. Projekt Otevřená univerzita | Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

odborná asistentka, garantka praxí a garantka studijního programu Vychovatelství | kurowski@ped.muni.cz

Jsem sociální pedagožka, odborná asistentka a realizátorka několika komunitních projektů. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zabývám vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, zavedením profese sociálního pedagoga do škol a problematikou diverzity ve školách. Baví mě cestování a propojování, proto jsem aktivní v mezinárodních projektech našeho pracoviště. Podpora rozvoje školství na UkrajiněAktion | Životopis a publikace

Bez popisku

MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

odborná asistentka a garantka zaměření Dramatická výchova | polankova@ped.muni.cz

Zaměřuji se na dramatickou výchovu, konkrétně na Divadlo utlačovaných. V současné době tuto metodu uplatňuji v sociálně vyloučených oblastech v ČR s důrazem na soužití většinových a menšinových sociálních skupin, jako jsou mladí lidé vychováváni v dětských domovech a lidé bez přístřeší. Rovněž řeším projekt GAČR, který zkoumá rodinnou a školní socializaci v sociálně vyloučených oblastech ČR. Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková, Ph.D.

odborná asistentka | kolarikova@ped.muni.cz

Vystudovala jsem magisterský obor sociologie na Fakultě sociálních studií MU a získala doktorský titul v oboru sociální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. Ve své odborné práci se věnuji tématům souvisejícím se sférou každodenního sociálního života, zajímám se o oblast konstrukce národní identity, o problematiku společenských diskurzů, sociálních praktik, norem a sociálních patologií. Dále se věnuji problematice vzdělávání žáků ze sociálně-znevýhodněného prostředí, studuji téma romské identity a předmětem mého zájmu je také oblast holokaustu Romů a Sintů. Mimoto se aktivně věnuji muzejní pedagogice, ve které využívám vlastní mnohaletou praxi edukátora v kultuře. O oblast muzeí jakožto sociálních institucí, ve kterých se mohou zrcadlit dominantní společenské diskurzy, konstruovat různorodé identity, a ve kterých se odehrává pestrá edukační činnost, se zajímám i z pozice badatelské práce. Výsledky své výzkumné činnosti průběžně publikuji v odborných periodicích a podílím se také na lektorské činnosti. Ve volném čase ráda maluji a kreslím.

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

odborná asistentka | kosatkova@ped.muni.cz

Sociální pedagogika mě naučila hledat hranice (ne)možného, proto mě zajímá interkulturní a internacionální vzdělávání; diverzita; diskurz a jednání lidí v něm.  Profesně se věnuji osobnostnímu rozvoji budoucích učitelů a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje výzkumně-osobnostní zaměření reprezentují aktuální články v Pedagogické orientaci a Sociální pedagogice. Kromě doktorského studia také studuji fotografii a jsem aktivní členkou senátu na fakultní i univerzitní úrovni. Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

odborná asistentka | strobachova@ped.muni.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a poté doktorské studium na brněnské PdF MU. Věnuji se psychoterapii a osobnostnímu rozvoji, ale zároveň mě baví provázet a učit děti i studenty, sociální podnikání, projekty a práce s komunitou. Stavte se za mnou ve Škole Slunovrat (na náslech či praxi) nebo na katedru chcete-li něco probrat z Psychologie osobnosti, Vývojové psychologie, nebo Psychodiagnostiky, případně chcete-li pro svůj výzkum zvolit netradiční fenomenologickou metodologii MCA. Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. František Trapl, Ph.D.

odborný asistent a zástupce pro internacionalizaci | trapl@ped.muni.cz

Tak jako přirozeně propojujeme teorii a praxi, podobně přirozeně toužím propojovat náplň životní s náplní profesní. A tak na obou těchto frontách toužím po globálním člověku (internacionalizace), po důstojnosti člověka (hodnoty), po přijetí člověka (inkluze), po úctě k člověku (rozmanitost) a po vzdělá(vá)ní duše i ducha člověka. Životopis a publikace

Bez popisku

Mgr. Tomáš Andrášik

asistent | andrasik@ped.muni.cz

Jsem pedagog a psychoterapeut. Na pedagogické fakultě provázím studenty kurzy osobnostní přípravy a aplikovaného dramatu a improvizace. Spoluzakládal jsem brněnské terapeutické centrum Zázemí, ve kterém pracuji jako psychoterapeut s jednotlivci a skupinami. V rámci výzkumné činnosti se věnuji Gestalt terapii, Gestalt Theatre, aplikované improvizaci a osobnostní přípravě pedagogů. Zajímám se také o problematiku vztahu duševního zdraví a výchovně vzdělávacího procesu. Věřím, že tím nejdůležitějším zdrojem a instrumentem kvalit pedagoga je jeho vlastní osobnost. Životopis a publikace.

Bez popisku

Dana Jakubjanská DiS.

sekretářka katedry | jakubjanska@ped.muni.cz

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociálně právní v Brně, ale 21 let jsem pracovala u soukromé společnosti a práce s lidmi a také studenty byla pro mě vždy alfou a omegou. Od roku 2021 se opět vracím k původně vystudovanému oboru. Mým úkolem v této instituci je pozice sekretářky vedoucího katedry. Vykonávám asistentské práce a administrativu katedry. Jsem k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů, které souvisí se studiem a chodem naší katedry.

Bez popisku

Mgr. Lenka Ďulíková

doktorandka | 386350@mail.muni.cz 

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“ (J. A. Komenský) Mým cílem je motivovat druhé k sebeuvědomění potencialit skrze zážitek a efektivní komunikaci. Věnuji se lektorství na adaptačních kurzech, vyučuji a zkoumám cesty komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem. Koordinuji doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, spoluorganizuji letní tábory a hraji na kytaru. Tyto činnosti mě naplňují. 

Bez popisku

Mgr. Žaneta Hrabcová

doktorandka | 515654@mail.muni.cz

Ráda bych žila ve světě, kde je vyslyšen každý, bez ohledu na věk, pohlaví nebo národnost. Abych k takové realitě přispěla, zaměřuji se na práci s dětmi a mládeží a snažím se pro ně budovat bezpečný prostor, kde mohou naplno projevit svou autenticitu. Věnuji se také neformálnímu vzdělávání a ráda k němu využívám neobvyklé metody - vzhledem k tomu, že mě celým životem provází fotbal, mám velmi blízko k metodologii fotbalu3. Sociální pedagogika tak prostupuje všemi mými profesními aktivitami a nabízí mi rozmanitá teoretická východiska, ze kterých mohu čerpat.

Bez popisku

Mgr. Dagmar Krišová

doktorandka | krisova@ped.muni.cz

Věnuji se genderově citlivému vzdělávání a feministické pedagogice. Výzkumně se zabývám povědomím studentů a studentek pedagogických oborů o genderové rovnosti a genderově citlivém vzdělávání. Jako členka Kabinetu divadla utlačovaných se na katedře podílím na výuce a rozvoji dramatické výchovy a divadla utlačovaných. Mimo akademickou půdu spolupracuji se spolky Brno na kole a KonsentTowards gender sensitive educationRole partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova

Zuzana Dvořáková

Zuzana Dvořáková

koordinátorka praxí | z.dvorakova@ped.muni.cz

Uchopila jsem svůj start do dospělosti tak trochu z druhého konce. Jakmile jsem po maturitě prošla dvěma zaměstnáními v oblasti pohostinství, (život je drahý), vítr mě zavál do Skotského Glasgow. O tři roky později, s o několik levlíků lepší angličtinou a mnoha zážitky, jsem zakotvila v Praze. Zde jsem si vyzkoušela práci chůvy a manažerky v jedné roztomilé herecké rodině a ve zbývajícím čase jsem tvořila webové stránky a asistovala v administrativě a logistice v soukromé firmě. Po dvou letech jsem se přestěhovala do Španělské Andalusie, tentokrát jsem poslechla hlas svého srdce. Vzhledem ke komplikací spojených s pandemií a s ní souvisejícími téměř nulovými pracovními příležitostmi, jsem přicestovala zpět do ČR. Nový začátek v rodném Brně jsem kromě práce spojila se studiem na Pedagogické fakultě MU a následně se mi splnil sen v podobě práce tamtéž.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info