Mgr. Petr Soják, Ph.D.

vedoucí katedry, odborný asistent a garant kurzů | sojak@ped.muni.cz

Od malička lezu po horách a jsem propojen s vodou. Proto jsem se rozhodl, že mým posláním je být průvodcem lidí (klientů, studentů aj.). Jsem jim oporou při hledání smyslu života, učení se něčemu novému, při řešení problémů. Na katedře je mojí doménou osobnostní a sociální rozvoj, zážitková pedagogika, psychoterapie a leadership. Moje vnitřní motivace je V. CH. O. D.: Vědět = mít a umět dát informace; Chuť přijímat i dávat strokery; Ovládat = mít schopnosti a dovednosti ve své moci; Důvěřovat sobě i těm, které provázím. Životopis a publikace

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

docent | 169471@mail.muni.cz

V roce 1988 jsem tehdy ještě tajně vstoupil do katolické kongregace Salesiánů dona Boska. Ve své vědecké činnosti se snažím vytvořit metodické předpodklady k tomu, aby se alespoň některé výchovné instituce staly současně domovem, školou, hřištěm i kostelem. Od roku 2004 jsem garantem studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a od září 2021 chci přispět k rozvoji Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU. 

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry, docent | klapko@ped.muni.cz

Na katedře sociální pedagogiky působím od roku 2005. Ve výuce se zabývám sociálními teoriemi, sociální inkluzí, dějinami sociální pedagogiky, metodologickými přístupy a kurzy zážitkové pedagogiky. Ve výzkumu se orientuji na analýzu učebnic, analýzu mocenských diskursů v oblasti socializace romských dětí, účinky divadla ve výchově a také na účinky zkušenostního učení. Za významné pracovní výsledky považuji úspěšné ukončení projektu GAČR a NAKI, ve kterém jsem získal ocenění Europa Nostra. Životopis a publikace

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan PdF MU, docent a garant navazujícího magisterského studia Sociální pedagogika| nemec@ped.muni.cz

Mojí radostí jsou témata spojená s edukativním významem hry, tvořivosti a zážitkové pedagogiky. Studenty také učím, jak proniknout do tajů poznávání světa a sociálně pedagogických jevů prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních šetření. Výzkumně se zajímám o oblast pedagogiky volného času a vzdělávací strategie sociálně znevýhodněných žáků. Mám rád přírodu a cestování, věnuji se běhání, vysokohorské turistice a skialpinismu. Životopis a publikace

Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.

odborná asistentka | nydrlová@ped.muni.cz 

Na katedře se věnuji výuce aplikovaného dramatu, především formě zvané playback divadlo. Vedle toho přináším své profesní zkušenosti ze zážitkové a terapeutické práce do předmětů věnujících se osobnostně-sociální přípravě budoucích pedagogů. Za významné vnímám propojování sociálně-pedagogické činnosti se zahraničními odborníky, proto se i má disertační práce věnuje komunitnímu projektu probíhajícím na okupovaných územích Palestiny.

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. 

odborná asistentka, garantka studijního programu Sociální pedagogika a volný čas | gulova@ped.muni.cz 

Ve své profesi i v občanském životě se zaměřuji na podporu jedinců a rozvoj komunity. Nejúčinnějším nástrojem, který roky používám, je projektování, které účinně propojuje teorii i praxi, výzkum a realitu.  Mám zkušenosti ze státního i neziskového sektoru. Kromě více než třicetileté pedagogické praxe jsem aktivní členkou spolků zaměřených na volný čas s přesahem do environmentalistiky. Spiritualita a víra, aktivizace a motivace ke smyslu života a respekt k jinakosti dává mému životu naději. Projekt Otevřená univerzita | Životopis a publikace

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

odborná asistentka, garantka praxí a garantka studijního programu Vychovatelství | kurowski@ped.muni.cz

Jsem sociální pedagožka, odborná asistentka a realizátorka několika komunitních projektů. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zabývám vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, zavedením profese sociálního pedagoga do škol a problematikou diverzity ve školách. Baví mě cestování a propojování, proto jsem aktivní v mezinárodních projektech našeho pracoviště. Podpora rozvoje školství na UkrajiněAktion | Životopis a publikace

MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

odborná asistentka a garantka zaměření Dramatická výchova | polankova@ped.muni.cz

Zaměřuji se na dramatickou výchovu, konkrétně na Divadlo utlačovaných. V současné době tuto metodu uplatňuji v sociálně vyloučených oblastech v ČR s důrazem na soužití většinových a menšinových sociálních skupin, jako jsou mladí lidé vychováváni v dětských domovech a lidé bez přístřeší. Rovněž řeším projekt GAČR, který zkoumá rodinnou a školní socializaci v sociálně vyloučených oblastech ČR. Životopis a publikace

Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

odborná asistentka | kosatkova@ped.muni.cz

Sociální pedagogika mě naučila hledat hranice (ne)možného, proto mě zajímá interkulturní a internacionální vzdělávání; diverzita; diskurz a jednání lidí v něm.  Profesně se věnuji osobnostnímu rozvoji budoucích učitelů a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje výzkumně-osobnostní zaměření reprezentují aktuální články v Pedagogické orientaci a Sociální pedagogice. Kromě doktorského studia také studuji fotografii a jsem aktivní členkou senátu na fakultní i univerzitní úrovni. Životopis a publikace

Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

odborná asistentka | strobachova@ped.muni.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a poté doktorské studium na brněnské PdF MU. Věnuji se psychoterapii a osobnostnímu rozvoji, ale zároveň mě baví provázet a učit děti i studenty, sociální podnikání, projekty a práce s komunitou. Stavte se za mnou ve Škole Slunovrat (na náslech či praxi) nebo na katedru chcete-li něco probrat z Psychologie osobnosti, Vývojové psychologie, nebo Psychodiagnostiky, případně chcete-li pro svůj výzkum zvolit netradiční fenomenologickou metodologii MCA. Životopis a publikace

Mgr. František Trapl, Ph.D.

odborný asistent a zástupce pro internacionalizaci | trapl@ped.muni.cz

Tak jako přirozeně propojujeme teorii a praxi, podobně přirozeně toužím propojovat náplň životní s náplní profesní. A tak na obou těchto frontách toužím po globálním člověku (internacionalizace), po důstojnosti člověka (hodnoty), po přijetí člověka (inkluze), po úctě k člověku (rozmanitost) a po vzdělá(vá)ní duše i ducha člověka. Životopis a publikace

Dana Jakubjanská DiS.

sekretářka katedry | jakubjanska@ped.muni.cz

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociálně právní v Brně, ale 21 let jsem pracovala u soukromé společnosti a práce s lidmi a také studenty byla pro mě vždy alfou a omegou. V roce 2021 se opět vracím k původně vystudovanému oboru. Mým úkolem v této instituci je pozice sekretářky vedoucího katedry. Vykonávám asistentské práce a administrativu katedry. Jsem k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů, které souvisí se studiem a chodem naší katedry.

Mgr. Kateřina Štěpařová - mateřská dovolená

sekretářka katedry | ksteparova@ped.muni.cz

Na katedře působím od roku 2009 jako sekretářka. Po pár letech jsem byla nakažena socpeďáckým myšlením, vnímáním okolí a lidí kolem sebe do takové míry, že jsem se rozhodla socped vystudovat. V roce 2018 jsem získala titul Bc. a nyní pokračuji v magisterském studiu. Srdcem i duší jsem socped pracovník a ráda poznám každého nového studenta, který k nám do „rodiny“ přijde. Pomáhám vytvářet Dennyho metodu (natáčení videí pro děti s PAS), kterou zprostředkovávám v rámci volitelného předmětu. 

Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A.

doktorand | 439261@mail.muni.cz

Vyštudoval som psychológiu na FF MU. V posledných rokoch zisťujem, že takmer čokoľvek o čo sa začnem zaujímať viac, vie byť naozaj zaujímavé. V súčasnosti sa zameriavam na psychodiagnostiku v interkultúrnom kontexte, obzvlášť dynamickú diagnostiku kognitívnych schopností. Fascinuje ma ale aj rozdielnosť zážitkov ľudí z iných prostredí a kultúr celkovo. Okrem ľudí mám rád aj prírodu a pohyb. Životopis a publikace.

RNDr. Michal Černý

doktorand | mcerny@phil.muni.cz

Jsem vysokoškolský pedagog edTechu na KISKu a publicista; autor mnoha článků a knih (třeba Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání, Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup či Učící se společnost). Propagátor technologií ve vzdělávání, které nejen implementuji, ale také o nich s radostí učím a zkoumám je. Jsem sběratel profesí a absurdních předsevzetí. Kurátor poznání pro sebe sama, hledač krásy a smyslu. Milovník baroka a funkcionalismu. Filosofické aspekty sociálních věd | Životopis a publikace

Mgr. Lenka Ďulíková

doktorandka | 386350@mail.muni.cz 

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“ (J. A. Komenský) Mým cílem je motivovat druhé k sebeuvědomění potencialit skrze zážitek a efektivní komunikaci. Věnuji se lektorství na adaptačních kurzech, vyučuji a zkoumám cesty komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem. Koordinuji doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, spoluorganizuji letní tábory a hraji na kytaru. Tyto činnosti mě naplňují. 

Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

doktorandka | 363842@mail.muni.cz

Vystudovala jsem sociologii a sociální pedagogiku. Ve své práci se věnuji tématům souvisejícím se sférou každodenního sociálního života, zajímám se o oblast konstrukce národní identity, o problematiku společenských diskurzů, sociálních praktik, norem a sociálních patologií. Mimoto se aktivně věnuji muzejní pedagogice a své zkušeností z ní se snažím zúročit v předmětu Muzejní pedagogika, který si mohou studenti zapsat každý podzimní semestr. Ve volném čase ráda maluji a kreslím. Životopis a publikace

Mgr. et Mgr. Kristýna Melkusová - dočasně přerušeno

doktorandka | 403826@mail.muni.cz

Vystudovala jsem sociální pedagogiku na Pdf MU a také andragogiku na FF MU. Zajímá mne problematika stárnutí a stáří. Ve své práci se věnuji tématům, která jsou spjata s každodenním životem v rodině a ve společnosti. Orientuji se nejen na seniory, ale především na střední – produktivní generaci, u které může docházet a často dochází ke konfliktu rolí. Ve svém volném čase se věnuji především rodině. Mám ráda přírodu, cestování a pohyb.

Mgr. Andrea Poslt Špoková - dočasně přerušeno

doktorandka | andrea.spokova@mail.muni.cz

Profesně i studijně se věnuji kariérovému poradenství, managementu lidských zdrojů, zážitkové pedagogice, designovému myšlení a inovacím. Mým posláním je vést druhé k přemýšlení v souvislostech a hledání nových a neotřelých řešení. Usiluji o to jak na pedagogické fakultě přípravou budoucích pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, tak i na volné noze jako lektorka vzdělávacích kurzů a konzultantka v oblasti personálního marketingu a designu služeb. Sebezkušenostní příprava na profesiProjektování a fundraising | Osobnostní a sociální příprava | LinkedIn

 

Mgr. Dagmar Krišová

doktorandka | krisova@ped.muni.cz

Věnuji se genderově citlivému vzdělávání a feministické pedagogice. Výzkumně se zabývám povědomím studentů a studentek pedagogických oborů o genderové rovnosti a genderově citlivém vzdělávání. Jako členka Kabinetu divadla utlačovaných se na katedře podílím na výuce a rozvoji dramatické výchovy a divadla utlačovaných. Mimo akademickou půdu spolupracuji se spolky Brno na kole a KonsentTowards gender sensitive educationRole partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova

Mgr. Margita Michaelová - dočasně přerušeno

doktorandka | 403826@mail.muni.cz

Ve své profesi se snažím o budování komunitního života a inkluze ve společnosti. Zajímám se o život Romů, kteří jsou v naší společnosti etnicky stigmatizováni. Nabízím těmto lidem spolupráci a možnosti  k vlastní seberealizaci při řešení jejich problémů. Studium na katedře sociální pedagogiky mi poskytuje nejlepší odbornou oporu při naplňování mých vizí v praxi. Základem mé práce je sociálně pedagogická činnost a náboženská výchova (Bahá’í učení).

Mgr. Michal Pařízek

doktorand | mipa@mail.muni.cz

Zabývám se celostním vzděláváním, které pojímám jako vyváženost v oblasti tělesné, spirituální, emocionální, kognitivní, sociální a estetické. Tuto harmonii se snažím pochopit pomocí filosofie, teologie, (sociální) pedagogiky, ale i pohybem a hudbou. Své hledání se snažím přetavit do konceptu celostního vzdělávání na terciární úrovni, který by mohl být inspirativní i pro další učitele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info