Projekty

Oblasti výzkumu a přehled aktualit

Výzkum sociálně znevýhodněných skupin

Na naší katedře se aktivně věnujeme nejrůznějším sociálně znevýhodněným skupinám, ať už prostřednictvím Kabinetu multikulturní výchovy nebo Kabinetu Divadla utlačovaných.

Vyučujeme předměty zaměřené na aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách, na implementaci multikulturní aktivity ve školním prostředí, podporu hodnotového vzdělávání v práci učitele a další.

Od roku 2002 jsme se zapojili do nejrůznějších projektů zaměřených na podporu vzdělávání romského obyvatelstva a to především v rámci dotační programů MŠMT. A výsledky jsou viditelné přímo na půdě naší školy: 65 romských absolventů různých oborů sociální pedagogiky a aktuálně 13 aktivních romských studentů.

Otevřená univerzita, Strategický projekt MU 4.0

Cílem projektu Otevřená univerzita je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu na MU.

O projektu:

 • Podpora romských zájemců o studium na vysoké škole formou různých motivačních kurzů
 • Vzdělávací programy pro sociálně znevýhodněnou populaci
 • Podpora otevřeného prostředí na Univerzitě, vytvoření systému podpůrných opatření pro etnické menšiny a oslovení akademické veřejnosti
 • Zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti

Datum realizace 2017–2022
Hlavní řešitelka: Markéta Pitrová
Řešitelka za Katedru Sociální pedagogiky: Lenka Gulová
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002418
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37312

Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí

Cílem projektu je rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a integrace těchto sociálně znevýhodněných skupin.

O projektu:

 • Zaměřeno na dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí migrujících cizinců
 • Vzdělávání asistentů pedagoga
 • Podpora inkluzivního myšlení
 • Projekt byl implementován do výuky katedry do programu doučování, volnočasových aktivit, nultých ročníků přípravy na VŠ, zapojení romologie a výuky romského jazyka do vzdělávání budoucích učitelů, aj.

Datum realizace: 20102012
Řešitelky: Lenka Gulová, Ema Štěpařová, Martina Kurowski
Kód projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0118
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37312

Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití

Výzkum problematiky vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ve vztahu k jejich diskurzivně konstruovaným identitám (v rámci instituce školy a v rámci rodin).

O projektu:

 • Zaměřeno na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti migrujících cizinců
 • Využití diskurzivně orientované analýzy v kombinaci s analytickými metodami sociálního divadla v akci

Datum realizace: 20132015
Hlavní řešitel: Dušan Klapko
Kód projektu: GP13-24036P
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/22625

Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Vývoj nové diagnostické metody pro zjišťování připravenosti dětí k nástupu do školního vzdělávání citlivým k odlišnostem v sociokulturním prostředí (cultural free diagnostics). Založeno na Knowledge Space Theory.

Datum realizace: 20112015
Hlavní řešitelka: Denisa Denglerová
Kód projektu: GPP407/11/P091
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/13603

Internacionalizace a vývoj

Naše katedra se zapojuje do mezinárodních projektů, které pomáhají budovat vzdělávání lidí v Evropě i v rozvojových zemích třetího světa.

Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié

Otevření provizorního volnočasového centra v Kuitu, v provincii Bié v Angole pro místní děti.

O projektu:

 • Vzdělávání místních animátorů a pedagogů volného času pro práci s početnými skupinami dětí
 • Vybudování nového volnočasového centra s hřištěm, sociálně-pedagogická práce v terénu
 • Od roku 2006 do roku 2012 se projektu zúčastnilo 23 studentů MU v roli realizátorů. Projekt během svého působení zasáhl tisíce dětí a pomohl ke vzdělání desítkám místních obyvatel.

Datum realizace: 20062012
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 5/2009/07
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/9303

Podpora rozvoje školství na Ukrajině

Cílem projektu je podpora ukrajinského Ministerstva školství a vědy v nejrůznějších oblastech, propojení vysokoškolských pracovišť, odborná podpora výzkumného institutu a další.

O projektu:

 • Předání zkušenosti české expertízy v oblasti k efektivní a zdárné implementaci vytyčených reformních záměrů ukrajinského ministerstva
 • Implementace profilace Dramatická výchova do vzdělávání pedagogů na Katolické univerzitě ve Lvově

Datum realizace: 20152018
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25/2015/05, 25/2016/05,  25/2017/05
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37485

Progresivní vedení univerzity

Cílem projektu je modernizace terciárního vzdělávání na Ukrajině.

O projektu:

 • Zapojení českých vysokých škol formou asistence vysokým školám a akademickým pracovištím zapojených do vysokoškolské výuky na Ukrajině
 • Působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol
 • Internacionalizace ukrajinských vysokých škol a jejich podpora při využívání nástrojů akademické mobility
 • Vybudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčích a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol

Datum realizace: od 2017
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25/2017/01
Odkaz na projekthttps://www.muni.cz/en/research/projects/38705

Škola jako inkluzivní prostředí

Aktivně se zapojujeme do projektů, které mají potenciál změnit způsob výuky v rámci oboru sociální pedagogiky.

Škola, kde jsem člověkem

Výzkum škol s inkluzivním potenciálem v Česku a Rakousku.

O projektu:

 • Podpora inkluzivního myšlení a spolupráce mezi českými a rakouskými školami
 • Spolupráce s Vídeňskou univerzitou, výzkum podpořený programem AKTION

Datum realizace: od 2014
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 70p7
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/28023

Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí

Cílem projektu je vytvoření know-how pro práci sociálního pedagoga ve školách.

O projektu:

 • Inovace a chápání oboru sociální pedagogiky jako výzkumného i studijního oboru
 • Vytvoření systému profesních praxí při studiu
 • Implementace profese sociálního pedagoga do školy
 • Inovace studijního programu Sociálně pedagogické asistentství
 • Profesní praxe zaměřená na aktivizaci seniorských skupin

Datum realizace: 20122015
Hlavní řešitel: Jiří Němec
Koordinátorka: Lenka Gulová
Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0040
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/16563

Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup

Školu považujeme za výjimečné sociální prostředí, neboť povinná školní docházka, která je strukturální součástí moderní společnosti, koncentruje všechny vrstvy společnosti. Přivádí do společného prostoru všechny aktéry - stát, úředníky, pedagogické pracovníky, žáky, jejich rodiče s jejich profesními, sociálními, kulturními či náboženskými specifiky. V rámci naší odbornosti se procesy inkluze a diverzity ve školním prostředí zabýváme již 10 let. V posledních letech se soustředíme na etnografické zkoumání škol, které jsou podle různých měřítek výrazně proinkluzivní. Cílem projektu je identifikovat nejdůležitější aspekty, jež pomohly škole při její transformaci od postkomunistické instituce k otevřenému prostoru.

Na základě vlastní znalosti školního prostředí, vhledu do důležitých procesů a také na základě výsledků již realizovaných výzkumů jsme stanovili dvě hlavní osy, které chceme podrobně prozkoumat v prostředí proinkluzivních škol. Jedná se o:

 1. Klíčové osoby, které podporují proinkluzivní školu. Může se jednat o management škol, “zapálené” učitele, odborníky ze ŠPP, atd., pro ilustraci abychom vyjmenovali ty nejvíce pravděpodobé;  
 2. projevy otevřenosti školy v práci s diverzitou na ve všech myslitelných úrovních - a to, jak ve vztahu ke “klasickým” aktérům školního prostředí (ředitelé, učitelé, žáci), tak také k širší komunitě školy, k výukovým metodám, k prostředku komunikace, ke způsobům, jakými se kultura školy promítá do školního prostředí.

Datum realizace: 1/2019 – 12/2021
Hlavní řešitel: Radim Šíp
Řešitelé za katedru sociální pedagogiky: Denisa Denglerová, Lenka Gulová, Martina Kurowski, Markéta Sedláková
Další řešitel: Jan Kalenda
Doktorandské pozice: František Trapl, Michal Černý
Kód projektu: GA19-13038S
Odkaz na projekthttps://www.muni.cz/vyzkum/projekty/44487

Nové přístupy v sociální pedagogice

Obor sociální pedagogiky se neustále mění, stejně jako se proměňuje naše společnost a její problémy. Zapojujeme se proto do projektů, které pomáhají objevovat nové přístupy v rámci teoretické i praktické koncepce sociální pedagogiky.

Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe

Cílem projektu je nové teoretické uchopení tacitní znalosti vycházející z nejnovějších výzkumů v  oblasti kognitivních věd a neurobiologie.

O projektu:

 • Nová konceptualizace a realizace výzkumu tacitních znalostí
 • Využití v následujícím projektu pro zkoumání a nové koncipování diagnostické metody citlivé k odlišnostem v sociokulturním prostředí

Datum realizace: 20132016
Hlavní řešitel: Vlastimil Švec
Řešitel za katedru sociální pedagogiky: Radim Šíp
Kód projektu: GA13-20049S
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/22543

NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Cílem projektu je vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů.

O projektu:

 • Program aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI)
 • Cílové skupiny projektu zahrnovaly předškolní děti, žáky 1. až 3. stupně ZŠ, studenty VŠ, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizace proběhla v 7 edukačních centrech Národního památkového ústavu
 • Projekt získal 6 certifikovaných metodik
 • Spolupráce Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty MU a  Pedagogické fakulty UK

Datum realizace: 20112017
Hlavní řešitel: Jiří Mihola
Řešitel za katedru sociální pedagogiky: Dušan Klapko
Kód projektu: DF12P01OVV014
Odkaz na projekthttps://www.muni.cz/en/research/projects/19005

Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti

Cílem projektu bylo zvyšování kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti realizace výzkumných projektů skrze vzdělávací aktivity se zahraničními i tuzemskými odborníky.

O projektu:

 • Zaměření na metody, které v Česku nejsou využívané: teorie vědomostních prostorů (prof. D. Albert), teorie kognitivní orientace (prof. Roger Sages a MCA, prof. Shulamith Kreitler)
 • Prohloubení znalostí z různých statistických analýz (analýza predikce časových řad, korelační analýza, faktorová analýza, clusterová analýza)
 • Důraz na využití nových poznatků a přenositelnost do praxe

Datum realizace: 20092012
Hlavní řešitelka: Denisa Denglerová
Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0116
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/6762

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info