Projekty

VÝZKUM: GAČR, NAKI

Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití

Výzkum problematiky vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ve vztahu k jejich diskurzivně konstruovaným identitám (v rámci instituce školy a v rámci rodin).

O projektu:

 • Zaměřeno na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti migrujících cizinců
 • Využití diskurzivně orientované analýzy v kombinaci s analytickými metodami sociálního divadla v akci

Datum realizace: 20132015
Hlavní řešitel: Dušan Klapko
Kód projektu: GP13-24036P
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/22625

Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Vývoj nové diagnostické metody pro zjišťování připravenosti dětí k nástupu do školního vzdělávání citlivým k odlišnostem v sociokulturním prostředí (cultural free diagnostics). Založeno na Knowledge Space Theory.

Datum realizace: 20112015
Hlavní řešitelka: Denisa Denglerová
Kód projektu: GPP407/11/P091
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/13603

Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup

Školu považujeme za výjimečné sociální prostředí, neboť povinná školní docházka, která je strukturální součástí moderní společnosti, koncentruje všechny vrstvy společnosti. Přivádí do společného prostoru všechny aktéry - stát, úředníky, pedagogické pracovníky, žáky, jejich rodiče s jejich profesními, sociálními, kulturními či náboženskými specifiky. V rámci naší odbornosti se procesy inkluze a diverzity ve školním prostředí zabýváme již 10 let. V posledních letech se soustředíme na etnografické zkoumání škol, které jsou podle různých měřítek výrazně proinkluzivní. Cílem projektu je identifikovat nejdůležitější aspekty, jež pomohly škole při její transformaci od postkomunistické instituce k otevřenému prostoru.

Na základě vlastní znalosti školního prostředí, vhledu do důležitých procesů a také na základě výsledků již realizovaných výzkumů jsme stanovili dvě hlavní osy, které chceme podrobně prozkoumat v prostředí proinkluzivních škol. Jedná se o:

 1. Klíčové osoby, které podporují proinkluzivní školu. Může se jednat o management škol, “zapálené” učitele, odborníky ze ŠPP, atd., pro ilustraci abychom vyjmenovali ty nejvíce pravděpodobé;
 2. projevy otevřenosti školy v práci s diverzitou na ve všech myslitelných úrovních - a to, jak ve vztahu ke “klasickým” aktérům školního prostředí (ředitelé, učitelé, žáci), tak také k širší komunitě školy, k výukovým metodám, k prostředku komunikace, ke způsobům, jakými se kultura školy promítá do školního prostředí.

Datum realizace: 1/2019 – 12/2021
Hlavní řešitel: Radim Šíp
Řešitelé za katedru sociální pedagogiky: Denisa Denglerová, Lenka Gulová, Martina Kurowski, Markéta Sedláková
Další řešitel: Jan Kalenda
Doktorandské pozice: František Trapl, Michal Černý
Kód projektu: GA19-13038S
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/44487

Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe

Cílem projektu je nové teoretické uchopení tacitní znalosti vycházející z nejnovějších výzkumů v oblasti kognitivních věd a neurobiologie.

O projektu:

 • Nová konceptualizace a realizace výzkumu tacitních znalostí
 • Využití v následujícím projektu pro zkoumání a nové koncipování diagnostické metody citlivé k odlišnostem v sociokulturním prostředí

Datum realizace: 20132016
Hlavní řešitel: Vlastimil Švec
Řešitel za katedru sociální pedagogiky: Radim Šíp
Kód projektu: GA13-20049S
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/22543

NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Cílem projektu je vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů.

O projektu:

 • Program aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI)
 • Cílové skupiny projektu zahrnovaly předškolní děti, žáky 1. až 3. stupně ZŠ, studenty VŠ, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizace proběhla v 7 edukačních centrech Národního památkového ústavu
 • Projekt získal 6 certifikovaných metodik
 • Spolupráce Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty MU a Pedagogické fakulty UK

Datum realizace: 20112017
Hlavní řešitel: Jiří Mihola
Řešitel za katedru sociální pedagogiky: Dušan Klapko
Kód projektu: DF12P01OVV014
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/19005

CZ - Operační programy

Otevřená univerzita, Strategický projekt MU 4.0

Cílem projektu Otevřená univerzita je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu na MU.

O projektu:

 • Podpora romských zájemců o studium na vysoké škole formou různých motivačních kurzů
 • Vzdělávací programy pro sociálně znevýhodněnou populaci
 • Podpora otevřeného prostředí na Univerzitě, vytvoření systému podpůrných opatření pro etnické menšiny a oslovení akademické veřejnosti
 • Zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti

Datum realizace 2017–2022
Hlavní řešitelka: Markéta Pitrová
Řešitelka za Katedru Sociální pedagogiky: Lenka Gulová
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002418
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37312

Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí

Cílem projektu je rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a integrace těchto sociálně znevýhodněných skupin.

O projektu:

 • Zaměřeno na dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí migrujících cizinců
 • Vzdělávání asistentů pedagoga
 • Podpora inkluzivního myšlení
 • Projekt byl implementován do výuky katedry do programu doučování, volnočasových aktivit, nultých ročníků přípravy na VŠ, zapojení romologie a výuky romského jazyka do vzdělávání budoucích učitelů, aj.

Datum realizace: 20102012
Řešitelky: Lenka Gulová, Ema Štěpařová, Martina Kurowski
Kód projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0118
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37312

Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí

Cílem projektu je vytvoření know-how pro práci sociálního pedagoga ve školách.

O projektu:

 • Inovace a chápání oboru sociální pedagogiky jako výzkumného i studijního oboru
 • Vytvoření systému profesních praxí při studiu
 • Implementace profese sociálního pedagoga do školy
 • Inovace studijního programu Sociálně pedagogické asistentství
 • Profesní praxe zaměřená na aktivizaci seniorských skupin

Datum realizace: 20122015
Hlavní řešitel: Jiří Němec
Koordinátorka: Lenka Gulová
Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0040
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/16563

ČRA - Česká rozvojová agentura

Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (PUMP)

O projektu:

Projekt „Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století“, realizovaný Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, navazuje na úspěšný projekt Progresivní řízení univerzity, který byl na Ukrajině implementován v letech 2017-2018.

Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů na vybraných ukrajinských univerzitách prostřednictvím sdílení českých zkušeností a přispět tak ke zdárné implementaci koncepce „Nové ukrajinské školy“ do praxe.

Projektu se zúčastní představitelé 21 ukrajinských univerzit, které hrají důležitou roli v rozvoji ukrajinského školství na regionální i celostátní úrovni. Mezi účastníky byly zahrnuty i přesídlené univerzity a univerzity z východu a jihu Ukrajiny.

Účastníci projektu absolvují 5 intenzivních školení na Masarykově univerzitě na téma: Příprava pedagoga pro XI století, interní evaluace, podpora mladých vědců na univerzitách a zvýšení jejich akademické mobility, internacionalizace univerzity a příprava projektů a témata podle aktuálního zájmu a potřeb zúčastněných univerzit.

Na základě těchto školení budou účastníky projektu realizovány semináře/workshopy pro jejich kolegy z univerzit, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků.

V druhém roce projektu se v rámci školení uskuteční i mezinárodní doktorandská konference, na které postgraduální studenti z Ukrajiny i ČR budou prezentovat výsledky svého výzkumu a inovativní přístupy k výuce.

V průběhu projektu budou na Ukrajině realizovány 2 kulaté stoly shrnující výstupy projektu.

Datum realizace: 20192021
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25-ČRA19-02_05
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/49507

Bez popisku

Progresivní řízení univerzity

Cílem projektu je modernizace terciárního vzdělávání na Ukrajině.

O projektu:

 • Zapojení českých vysokých škol formou asistence vysokým školám a akademickým pracovištím zapojených do vysokoškolské výuky na Ukrajině
 • Působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol
 • Internacionalizace ukrajinských vysokých škol a jejich podpora při využívání nástrojů akademické mobility
 • Vybudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčích a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol

Datum realizace: od 2017
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25/2017/01
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/38705

Podpora rozvoje školství na Ukrajině

Cílem projektu je podpora ukrajinského Ministerstva školství a vědy v nejrůznějších oblastech, propojení vysokoškolských pracovišť, odborná podpora výzkumného institutu a další.

O projektu:

 • Předání zkušenosti české expertízy v oblasti k efektivní a zdárné implementaci vytyčených reformních záměrů ukrajinského ministerstva
 • Implementace profilace Dramatická výchova do vzdělávání pedagogů na Katolické univerzitě ve Lvově

Datum realizace: 20152018
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25/2015/05, 25/2016/05, 25/2017/05
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/37485

«Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»

Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» спрямований на посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують майбутніх вчителів.

Проект буде реалізований у період з травня 2019 року до грудня 2021 року Університетом імені Масарика та підтримано Чеською агенцією розвитку.

Ми плануємо участь у проекті для 21 українських університетів, які відіграють важливу роль у розвитку української освіти на регіональному та загальнодержавному рівні.

Упродовж 2019 – 2021 років відбудеться 5 інтенсивних тижневих вишколів у м. Брно, які будуть присвячені актуальним темам вищої освіти: підготовка педагога у 21 столітті, внутрішня оцінка вищих навчальних закладів, інтернаціоналізація університетів та підготовка і участь у міжнародних проектах, а також темам, що відповідають актуальним інтересам учасників.

У 2020 році відбудеться конференція докторантів (аспірантів), у якій візьмуть участь українські та чеські докторанти (аспіранти). Конференція включатиме також освітню програму, спрямовану на знайомство з можливостями для молодих науковців. Буде також оголошено конкурс міжнародних докторантських (аспірантських) мініпроектів, які у рамках проекту можуть отримати мінігрант для публікації спільної статті.

Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» продовжить успішний проект «Прогресивне керування університетом», який був реалізований у 2017-2018 роках і в якому взяли участь представники 25 українських університетів. Проект було втілено у співпраці зі Спілкою ректорів Вищих навчальних закладів України та Американськими Радами з міжнародної освіти.

Datum realizace: 2019–2021
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 25-ČRA19-02_05
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/49507

Bez popisku

MŠMT, MZV

Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié

Otevření provizorního volnočasového centra v Kuitu, v provincii Bié v Angole pro místní děti.

O projektu:

 • Vzdělávání místních animátorů a pedagogů volného času pro práci s početnými skupinami dětí
 • Vybudování nového volnočasového centra s hřištěm, sociálně-pedagogická práce v terénu
 • Od roku 2006 do roku 2012 se projektu zúčastnilo 23 studentů MU v roli realizátorů. Projekt během svého působení zasáhl tisíce dětí a pomohl ke vzdělání desítkám místních obyvatel.

Datum realizace: 20062012
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 5/2009/07
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/9303

Škola, kde jsem člověkem

Výzkum škol s inkluzivním potenciálem v Česku a Rakousku.

O projektu:

 • Podpora inkluzivního myšlení a spolupráce mezi českými a rakouskými školami
 • Spolupráce s Vídeňskou univerzitou, výzkum podpořený programem AKTION

Datum realizace: od 2014
Hlavní řešitelka: Lenka Gulová
Kód projektu: 70p7
Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/en/research/projects/28023

Inovativní přístupy evaluace učebnic dějepisu pro studenty pedagogických fakult

Projekt se zaměřuje na analýzu učebnic dějepisu pro druhý stupeň ZŠ, resp. prvního stupně víceletých gymnázií s využitím kvantitativních i kvalitativních evaluačních metod. Speciální zřetel je věnován cílovým požadavkům Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a jejich realizaci v současných učebnicích na našem pedagogickém trhu. V analýze vycházíme ze současných domácích i zahraničních výzkumů a z odborné literatury. Po zhodnocení stavu výše uvedeného typu učebnic bychom ověřili a případně i modifikovali nové zahraniční metody analýzy edukačních médií na české pedagogické prostředí. 

Kód projektu: FRVS/2396/2006/G5

Období řešení: 1/2006 - 1/2006

Investor / Programový rámec / typ projektu: Fond rozvoje vysokých škol

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/2304

Posílení kapacit ukrajinských akademiků v inovativním pedagogicko-psychologickém vzdělávání a výzkumu

Záměrem projektu je zvýšit kompetence akademických pracovníků 5 ukrajinských pedagogických fakult v inovativních přístupech a metodách a posílit meziuniverzitní spolupráce.
Projekt si klade dva cíle:
1) Tvorba a implementace společného kurzu „Pedagogicko-psychologická práce s žáky v náročných životních situacích“
2) Zvýšení kvalifikace akademických pracovníků v oblasti metod kvalitativního i kvantitativního výzkumu ve školství formou online kurzu a následného společného výzkumného šetření zaměřeného na oblast podpory žáků nacházejících se ve složitých životních situacích.

Kód projektu: 24-PKVV-UM-003

Období řešení: 1/2024 - 12/2024

Investor / Programový rámec / typ projektu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Fakulta / Pracoviště: MUPedagogická fakulta

Řešitel projektu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/72169 

 

Posilování kapacit vysokých škol pedagogického směru na Ukrajině

Cílem projektu je posílení kapacit 10 ukrajinských univerzit v oblasti internacionalizace a efektivní přípravy budoucích pedagogů se záměrem podpořit jejich úsilí v poválečné rekonstrukci Ukrajiny. Projekt je primárně zaměřen na pedagogy a střední management vysokých škol klíčových i regionálních univerzit pedagogického směru. Účastníci projektu absolvují online i prezenční školení v ČR. Důležitou součástí projektu bude i kontinuální podpora a motivace účastníků, networking a sdílení příkladů dobré praxe.
Účastníci projektu realizují minimálně 20 seminářů/workshopů pro kolegy z univerzit a zpracují odborné stati, dále budou realizované dva kulaté stoly, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků.

Kód projektu: 23-PKVVUM-002

Období řešení: 5/2023 - 12/2023

Investor / Programový rámec / typ projektu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Fakulta / Pracoviště: MU Pedagogická fakulta

Řešitel projektu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/70666

 

EU, Erasmus+

Social Inclusion and Engagement in Mobility (SIEM)

Projekt si za hlavní cíle klade (1) zvýšení účasti na mobilitních programech těch skupin, které se těchto programů zúčastňují v nízkých počtech a (2) zvýšení interakce mezi zahraničními studenty a místními komunitami s cílem posílit integraci a mezikulturní výměnu. Projekt se zaměřuje na sociální začlenění studentů z různých prostředí do programu Erasmus+ se zaměřením na nedostatečně zastoupené skupiny v tomto programu. Výzkum realizovaný ve Velké Británii prokázal, že studenti ze znevýhodněného prostředí se programu Erasmus+ zúčastňují v nižší míře a zároveň naznačuje, že přínos z výměnného pobytu je právě pro takové studenty přínosnější než pro studenty běžné.

Kód projektu: 612185-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Období řešení: 12/2019 - 11/2022

Investor / Programový rámec / typ projektu: Evropská unie

Řešitel: Mgr. František Trapl, Ph.D.Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Spolupracující organizace: Erasmus Student Network AISBL

Odkaz na projekt: https://www.ped.muni.cz/vyzkum/veda-a-vyzkum/resene-projekty/55787

Youth workers and the threat of vicarious trauma in the professional field An Integrative self-care (?Safe-youth-workers? SYW)

Violence against children and young people is also a terrible reality in European societies. Studies continue to assume a high number of cases of physical, psychological and sexual violence. In addition to physical injuries, this violence can lead to behavioural and psychological disorders, traumatic experiences, post-traumatic stress disorders and even suicide/homicide. Social and youth workers and others in the support system are exposed to these traumatic narratives and experiences. Both professionals (Vicaroius Trauma, STS, Compassion Fatigue, Burnout) and the support systems in which they work are at risk of being harmed. The project wants to change that. The crucial question now is how the social organization and the professional youth workers can be supported. Theoretically, there are a variety of strategies, tools, and measures to support the system against negative consequences of vicarious trauma effects. One of these strategies is to improve youth workers' self-care skills. As described in Chapter 6, some implications need to be considered as there is no clear definition of a consistent self-care practice. The main aim of the project is to support youth-workers, who are in contact with traumatized young clients and are at risk of vicarious trauma. We want to develop a suitable self-care program, which should contain the main topics of traumatisation, self-support-practise, self-efficacy and to foster resilience. The program is based on following levels: In the developed self-care program, the youth workers should have the opportunity to process what they have experienced under the guidance of trained therapists, to get to know and develop their own resources and thus increase their resilience. Based on existing experiences, strategies, instruments and the specific requirements in the project countries, the following sub-goals are to be achieved in the project: • Social workers and especially youth workers should be sensitized to the topic of substitute trauma. Neighbouring actors (psychotherapists, police, lawyers, ...) should be involved if possible. • The topic of vicarious trauma should be made known in the field of work on an organizational and personal level. • As a central aspect, an integrative "self-care" program is to be developed and implemented.

Kód projektu: 2023-1-EE01-KA220-YOU-000159097

Období řešení: 10/2023 - 12/2025

Investor / Programový rámec / typ projektu Evropská unie

 • Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
 • Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Fakulta / Pracoviště: MU Pedagogická fakulta

Řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

Odkaz na projekt: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/70995

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info