O katedře SocPed

Propojujeme teorii s praxí

Výzkum, teorie a praxe jsou neoddělitelné. Praxe bez teoretického ukotvení je souborem nahodilých aktivit, věda bez dialogu se světem ústí do neužitečného formalismu. Z praxe získáváme podněty a data k budování teorií, které pak testujeme v praxi.

Kromě teoretické výuky a výzkumu dáváme studentům prostor se aktivně angažovat v rámci smysluplných projektů. Studenti si tak mohou prohloubit svou oborovou profilaci a získat odbornou praxi.

 • Kabinet divadla utlačovaných, pod jehož záštitou vytváří studenti s profilací dramatické výchovy autorské programy pro základní a střední školy a veřejnost.

 • Kabinet multikulturní výchovy podporuje studenty a zájemce o studium z různých národnostních menšin a rozvojových projektů. Rovněž stojí za fakultní praxí v oblasti doučování.

 • Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí garantuje katedra na úrovni celofakultní v rámci povinně-volitelného předmětu.

Oblasti výzkumu

Sociální pedagogika se zajímá o analýzu sociálního prostředí a vztahy v kulturně sociálním kontextu žité reality aktérů. Školní třída, letní tábor, ghetto, ulice či domov seniorů tvoří prostory, v nichž se snažíme aplikovat edukační procesy.
V roli sociálních pedagogů se věnujeme široké škále oblastí, například zážitkové pedagogice, trávení volného času, práci s osobami se sociálním znevýhodněním, integraci a inkluzi, vzdělávání specifických sociálních skupin, vztahu institucionálních diskursů a moci, osobnostně sociálnímu výcviku, podpoře otevřeného dialogu.

V současné době se na katedře věnujeme převážně těmto výzkumům:

Spolupracujeme v Česku

Naše katedra již několik let spolupracuje s řadou českých organizací, spolků a institucí. Také mnozí absolventi jsou zaměstnáni v těchto organizacích a s katedrou dodnes udržují kontakt.

Spolupracujeme v zahraničí

Zahraniční odborníci spolupracují s naší katedrou na výzkumných a rozvojových projektech, v rámci učitelských mobilit v programu Erasmus+ a stáží Erasmus+. Naše katedra je zapojena do řady mezinárodních projektů.

Česko-polské dny

Od roku 2000 funguje spolupráce s univerzitou ve Wroclawi v rámci Česko-polských dnů, kde se řeší zejména historicko-sociální témata. Ta jsou prezentována na konferenci a následně publikována v Czech-Polish Journal, který najdete na stránkách ped.muni.cz

Sociálně pedagogické centrum v Angole

V letech 2006 až 2012 probíhala intenzivní spolupráce s pedagogy z provincie Bié v Angole v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání a pedagogiky volného času. Součástí projektu byla výstavba Sociálně pedagogického centra v Kuitu.

Spolupráce na Krymu

V letech 2011 až 2013 jsme navázali spolupráci s Ministerstvem školství na Krymu, s univerzitami v Simferopolu a v Jaltě a s celou řadou škol a školských zařízení.

Program Aktion

 • Od roku 2011 spolupracujeme s Vídeňskou univerzitou v rámci projektů Aktion, s výraznou podporou zapojení studentů a doktorandů.

Spolupráce na Ukrajině

Od roku 2011 spolupracujeme také s řadou institucí na Ukrajině.

Zahraniční kolegyně a kolegové

V poslední době s námi spolupracovali tito zahraniční kolegové:

Spolupráce se zahraničními univerzitami

Naše katedra aktuálně spolupracuje s těmito univerzitami:

Z pohledu oboru sociální pedagogika a interdisciplinárního přesahu lze jednotlivé univerzitní destinace rozčlenit na tyto tematické sekce:

- skandinávské země (zaměření na volný čas a na předškolní edukaci),

- středomořské země (zaměření na divadlo ve výchově a na multikulturalitu),

- země Beneluxu (zaměření na sociální práci a na dramatickou výchovu),

- země střední Evropy (zaměření na edukaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami).

 

Na naši katedru přijíždějí nejčastěji studenti ze Španělska (Santiago de Compostela), z Polska (Wroclaw, Poznaň) a nově také z Belgie (Lovaň).

 

V rámci studentské mobility programu Erasmus+ mohou doktorandi vyjíždět na studijní pobyty na vybrané univerzity v rámci smluv i s jednotlivými katedrami PdF MU.

 

Výzkumné zahraniční pobyty (stáže) je možné realizovat za účelem posílení metodologických dovedností, teoretické přípravy a realizace výzkumu, nebo konzultace s odborníky apod. Výzkumné zahraniční pobyty (stáže) lze využít například:

 

 • v rámci projektu AKTION,
 • v rámci Domu zahraniční spolupráce a AIA (Akademická informační agentura),
 • v rámci krátkodobých studijních pobytů (podpora speciálním stipendijním fondem PdF MU),
 • v rámci internacionalizační aktivity PdF MU (zejména spolupráce s University of Minnesota a s dalšími partnery),ü v rámci Erasmus+ smluv nebo prostřednictvím freemover.

Milníky katedry

 • 1998 – rozvoj oboru Sociální pedagogika v prezenční formě studia na Pedagogické fakultě MU,
 • 2002 – vznik samostatné Katedry sociální pedagogiky,
 • 2008 – rozšíření formy studia na navazující magisterské studium,
 • 2016 – akreditace na dvouoborové studium sociální pedagogiky ve spolupráci s Fakultou sociálních studií pro studijní kombinaci Sociální pedagogika a Sociální práce, resp- Sociální pedagogika a Environmentální studia,
 • 2016 – akreditace doktorského studijního oboru Sociální pedagogika,
 • 2018 – akreditace bakalářského studia programu Sociální pedagogika a volný čas (v podobě Jednooborového, Hlavního, Vedlejšího studijního plánu),
 • 2022 - akreditace doktorského studijního programu Sociální pedagogika (jediný v ČR).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info