Doktorské studium

Profil absolventů

Pojetí sociální pedagogiky chápeme jako vědní obor (akademický rozměr) i jako pomáhající profesi (sociální rozměr). Vědecká příprava doktorandů vychází z idey propojení klasického akademického standardu (metodologické a teoretické ukotvení vědního oboru) a podpory gramotnosti doktorandů v přípravě na oblasti akčního výzkumu v žité profesní realitě. Doktorský studijní program reaguje na výše zmíněnou charakteristiku svým zaměřením na interdisciplinaritu v rámci sociálních věd, na ukotvení internacionalizace v podobě zahraničních stáží a konzultací se zahraničními experty, na zvýšení metodologické variability propojující kvantitativně i kvalitativně orientované paradigma výzkumu, na podporu aplikačních dovedností studentů oboru Sociální pedagogika, uplatnitelných v žité realitě cílových sociálních prostředí a cílových specifických skupin. Tmelícím prvkem výzkumných strategií je orientace na kritický sociální výzkum a specificky na formu participativních výzkumů. Důvodem této vize je působnost oboru Sociální pedagogika, který se zaměřuje na analýzu podmínek sociálního prostředí s cílem vytvářet edukační podněty pro kritické uvědomění a seberealizaci jedinců specifických speciálních skupin v jejich žité realitě. 

Návrhy disertačních témat

1. Analýza každodennosti vědění vybrané cílové skupiny aktérů v kontextu rozvoje jejich sociálních kompetencí.

2. Evaluace utváření sociálních vzorců specifických cílových skupin na pozadí prolínání primární a sekundární socializace v oblasti výchovy.

3. Analýza působení institucionálních diskursů na edukaci dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

4. Aplikace přístupů divadla ve výchově v souvislosti se sociálně kritickým uvědoměním vybraných cílových skupin

5. Spirituální rozměr sociality v kontextu edukační působnosti sociálního pedagoga.

6. Spirituální rozměr sociality v kontextu působení prostředí na osobnost jedince.

7. Využití působení osobnostně sociálního výcviku v kontextu tzv. ofenzivního pojetí sociální pedagogiky.

8. Analýza fenoménu pedagogiky sociálního prostoru v konkrétní edukační realitě.

9. Implementace opatření sociální inkluze v rámci vnímání diverzity školního prostředí

10. Evaluace využití zážitkové pedagogiky při aktivizaci specifických cílových skupin nebo v rámci prevence patologických jevů.

11. Evaluace pojetí multikulturní výchovy v kontextu globalizované společnosti.

12. Analýza působení volnočasového ukotvení sociální pedagogiky v rámci prevence patologických jevů nebo jako forma neformálního vzdělávání specifických sociálních skupin.

13. Analýza pojetí vědního oboru Sociální pedagogika a volný čas v kontextu reflektování dynamických socializačních změn v globalizované společnosti.

Podmínky pro přijímací řízení

  • Absolvování magisterského studijního programu, doložené notářsky ověřenou kopií diplomu (v případě absolventů Masarykovy univerzity od r. 1999 je potřebný údaj evidovaný v Informačním systému MU),
  • Předložení návrhu tématu a projektu disertační práce s doporučením navrhovaného školitele,
  • Předložení soupisu publikovaných prací z oboru Sociální pedagogika,
  • Úspěšně složená přijímací pohovor, který zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogických věd a plynulou odbornou konverzaci ve zvoleném světovém jazyce (angličtina, němčina, ruština).
  • Výběr kritérií se standardně zaměřuje na potenciál žadatelů absolvovat doktorské studium a případně se stát členem/členkou katedry. 
  • oborová specifika studijního programu Sociální pedagogika jsou zaměřena na projekt disertační práce. V tomto projektu studenti prezentují své výzkumné téma, které koresponduje s jedním ze třinácti navržených témat studijního programu. Tato disertační témata jsou garantována týmem školitelů.

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu Sociální pedagogika je připravit studenty (doktorandy) jednak na vědeckou práci v akademickém prostředí, zároveň i na profesní uplatnění mimo akademickou sféru. V rovině akademické dokáží absolventi studijního programu samostatně definovat vědní obor, vysvětlit aktuální trendy a poznatky oboru, aplikovat metody bádání na jevy každodenní sociální reality. Podstatnou součástí obsahu studijního programu je tendence ukotvovat vědecké poznání v interdisciplinárním přesahu. V rovině mimoakademické absolventi studijního programu dokáží uplatnit sociální dovednosti, které v rámci PhD studia získali prostřednictvím povinné zahraniční stáže a prostřednictvím realizovaných výstupů v povinně volitelných předmětech.

Výstupy z učení

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:
1. Porozumět akademickým teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové problémy a
trendy na mezinárodní úrovni.
2. Aplikovat znalosti a dovednosti z oboru Sociální pedagogika v mimoakademické edukační realitě.
3. Plánovat a realizovat sociálně pedagogický výzkum.
4. Ústně nebo písemně prezentovat výsledky svého bádání odborné komunitě (studie, učební texty, kapitoly v odborných knihách, monografie, výstupy na tuzemské i zahraniční konferenci, workshopy, vyžádané přednášky).
5. Kriticky reflektovat, analyzovat a evaluovat výsledky vědecké činnosti vzhledem k edukační realitě i k celospolečenskému dění.
6. Rozvíjet obor Sociální pedagogika v širší interdisciplinární komunitě (spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku), popř. v dalších oblastech (např. na politické úrovni, v edukační
praxi apod.)

Studijní a badatelská praxe

Praxe doktorandů má specifický charakter, který je založený na rozvíjení výzkumných a oborově vědních dovedností a znalostí. Tento charakter praxe je zesílený pravidelnou zpětnovazební reflexí pod patronací školitelů a garanta studijního programu. V kurikulu studia a ve studijních příležitostech na katedře jsou zastoupeny četné, na praxi orientované, aktivity. Praktické zkušenosti doktorandi získají v samotné výuce a na outdoorových kurzech v pozici lektorů, dále účastí na projektech členů katedry, případně při organizaci vzdělávacích akcí (například již tradiční patnáctileté konání Symposia katedry) v pozici organizátorů. Do prakticky ukotvených předmětů řadíme i internacionalizační předmět „ Výzkumná stáž v zahraničí“.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů se prioritně předpokládá v akademickém prostředí, konkrétně v oblasti sociálních věd. Tuto oblast reprezentují katedry sociální pedagogiky nebo katedry pedagogiky na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých a ostatních fakultách s výukou pedagogických disciplín. Sociální pedagogové jsou připravováni pro činnosti výchovné, poradenské, resocializační, plánovací a organizační. Další uplatnění absolventů tak předpokládáme v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích, v oblasti sociálního poradenství, volného času, managmentu, v neziskovém sektoru, resortech ministerstev školství, spravedlnosti, vnitra a ve školní praxi.

Složení oborové rady

Předsedající

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

 

Interní členky a členové  

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

 

Externí členka a členové

Renáta Tichá, Ph.D. (University of Minnesota, University of Minnesota)

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci)

Průběh studia a výzkumná činnost studentů

Dodržení standardní doby studia bylo podpořeno systémem tzv. milníků studia. Konkrétně se jedná o obhajobu projektu disertace, která se koná po druhém semestru studia, obhajobu tezí disertační práce, která se koná po šestém semestru studia, obhajobu disertační práce, která se koná po osmém semestru studia. Studenti jsou navíc průběžně vzděláváni od prvního semestru prostřednictvím metodologických workshopů a předmětů svého doktorského studia. Pedagogické kompetence získávají svou výukovou činností, lektorováním outdoorových kurzů na katedře, participací na výzkumných projektech, případně jejich řešením. Tyto aspekty vedou k navýšení akademických dovedností studentů a tím i k rychlejšímu dokončení disertační práce. Studenti jsou finančně motivováni k publikační činnosti podle pravidel, která každý rok vyhlašuje vedoucí katedry. Zajímavou variantou pro všechny studenty je nabídka externí (převážně lektorská) spolupráce i po absolvování doktorského studia. Právě dosažení doktorátu otevírá lepší možnosti k participaci v rámci výzkumných nebo výukových projektů katedry.

Mechanismy pro evaluaci a zpětnou vazbu studentům

V rámci psaní disertace se hlavní informační tok týká osobních (nebo online) konzultací mezi studentem a jeho školitelem, případně konzultantem. V rámci tzv. milníků studia pravidelně dochází ke zpětnovazebnímu hodnocení akademického pokroku doktorandů na veřejném fóru. Garant studijního oboru navíc spolupracuje se členy Oborové rady, kde konzultuje průběh studia jednotlivých doktorandů. Doktorandi rozvíjejí své odborné kompetence rovněž prostřednictvím výukové činnosti, stáží, účastí na konferencích, metodologických workshopech. Ke studiu se doktorandi vyjadřují v rámci pravidelných setkání s garantem studijního oboru, v rámci setkání se svými školiteli a konzultanty, v rámci porad katedry.

V současnosti vzniká nový evaluační systém, který bude rozvíjet víceúrovňovou komunikaci školitelů a doktorandů napříč příbuznými obory. Konkrétně se jedná o spolupráci kateder v tzv. druhém evaluačním clusteru (KSoP, IVIV, KSP). Kromě této možnosti se o motivaci školitelů stará zejména garant studijního oboru. Předpokládáme, že samotní školitelé považují svou pracovní pozici za prestižní. Mezi nástroje hodnocení používáme ústní a písemné konzultace, časové plány, recenzní posudky k publikačním výstupům, pravidelná školení prezentačních a metodologických dovedností studentů, která jsou reflektována.

Absolvování studia

U státní doktorské zkoušky vycházíme z úrovně naplnění cílů studijního oboru. Těmito cíli jsou:

„Porozumět akademickým teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové problémy a trendy na mezinárodní úrovni.

Aplikovat znalosti a dovednosti z oboru Sociální pedagogika v edukační realitě.

Plánovat a realizovat sociálně pedagogický výzkum.

Ústně nebo písemně prezentovat výsledky svého bádání odborné komunitě (studie, učební texty, kapitoly v odborných knihách, monografie, výstupy na tuzemské i zahraniční konferenci, workshopy, vyžádané přednášky.

Kriticky reflektovat, analyzovat a evaluovat výsledky vědecké činnosti vzhledem k edukační realitě i k celospolečenskému dění.

Rozvíjet obor Sociální pedagogika v širší interdisciplinární komunitě (spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku), popř. v dalších oblastech (např. na politické úrovni, v edukační praxi apod.).“

Při státní doktorské zkoušce dále reflektujeme zvolené disertační téma studenta/studentky, což se přímo odráží na výběru zkušební komise, dále na zaměření zkušebních otázek

Návrhy dalšího rozvoje doktorského studia

Korespondence témat disertačních prací s výzkumnou vizi Katedry sociální pedagogiky PdF MU.

Průběžná spolupráce s Odborem výzkumu RMU pro doktorské studium.

Reflektování strategického záměru MU.

Propojení výzkumných témat se zahraničními partnerskými univerzitami (např. University of Minnesota).

Propojení s neakademickým sektorem (MMB, neziskové organizace, školy atd.).

Výukové předměty

Povinné předměty: předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8x, tedy celkem splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8x, tedy celkem splní 40 kreditů.

Povinně volitelné předměty: studenti si volí z nabídky PV předmětů 2 předměty v celkové hodnotě 14 kreditů. Zbývající kredity (9 kreditů) si studenti doplní z nabídky volitelných předmětů z jiných doktorských studijních programů.

Studijní požadavky

Každý semestr v doktorském studijním programu musejí doktorandi absolvovat předmět „ Příprava disertační práce“a předmět „ Odborná orientace v oboru“.
Během standardní doby studia je vyžadováno, aby doktorand absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností:
1. Aktivní účast na seminářích a přednáškách pro doktorské studium, které se vztahují k předmětům studijního
programu, a skládání zkoušek a zápočtů.
2. Příprava a realizace disertačního výzkumu a tvorba disertační práce, včetně obhajoby tezí disertační práce.
3. Vytvořit minimálně 4 publikace, z toho alespoň 1 publikace uveřejněná v časopise nebo sborníku evidovaném
v databázi WoS nebo SCOPUS, 1 studie v recenzovaném časopise, zbývající publikace mohou mít podobu článků v časopisech či příspěvků ve sborníku.
4. Aktivní účast na domácích konferencích (2x) a na zahraničních konferencích (2x).
5. Stáž na zahraničním výzkumném (event. vzdělávacím či vývojovém) pracovišti.
6. Pedagogická činnost reprezentovaná výukovou činností, a to v rozsahu 2-4 hodin týdně po dobu 4 semestrů (minimálně 150 hodin přímé výukové činnosti za celkovou dobu studia).
V rámci studijních a výzkumných povinností je nutné, aby doktorandi absolvovali tzv. milníky studia. Konkrétně se jedná o obhajobu projektu disertace, která se koná po druhém semestru studia, obhajobu tezí disertační práce, která se koná po šestém semestru studia, obhajobu disertační práce, která se koná po osmém semestru studia. Obsahové naplnění milníků bude realizováno prostřednictvím aktivit v konceptu (Post)doktorandské školy.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertace

První částí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, na které klade Oborová rada následující požadavky:

Teze disertační práce představují výtah podstatných částí připravované disertační práce, tj. obsahují zpravidla vymezení řešené problematiky a definici základních pojmů; shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení; popis výzkumné metodologie; prezentaci průběžných výsledků; formulace pracovních závěrů včetně výhledu na finalizaci disertační práce. Teze disertační práce jsou psány v jazyce v českém, slovenském nebo anglickém. Jejich rozsah je 20-40 normostran, tj. 36000-72000 znaků včetně mezer. Jsou připraveny v souladu s požadavky citační normy APA. Teze disertační práce musí být odevzdány před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce v počtu 10 výtisků.
Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány znalosti a dovednosti studentů zaměřené
na tyto tematické okruhy:
(a) základní metodologická paradigmata sociálně vědního výzkumu,
(b) problematika sociální pedagogiky jako vědy (filozofická východiska, moderní teorie výchovy a vzdělávání, interdisciplinární vědní přesahy, analýza aktuálních celospolečenských témat),
(c) specializované otázky z vybraných povinně volitelných předmětů i vzhledem k zaměření disertační práce.
Samotná obhajoba disertační práce probíhá po státní doktorské zkoušce v samotném závěru studia a řídí se Studijním a zkušebním řádem MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info