O sociální pedagogice

Pracujeme s lidmi pro lidi

Sociální pedagogika propojuje lidi, světy, kultury a ideje. Vytváří prostor pro dialog, sdílení a podporu. Uvolňuje cestu ke kreativitě a solidaritě. Sociální pedagog najde uplatnění v širokém spektru profesí – od školství, sociální oblasti, přes resort spravedlnosti až po komerční sféru.  Propojením praxe a vědy pomáhá dělat svět lepším místem pro život.

Sociální pedagogika se neustále mění, stejně jako se mění prostředí naší společnosti. Nové technologie, globalizace, nárůst sociálních témat a sociálních patologií – to všechno jsou výzvy současného světa, na něž se sociální pedagogika snaží najít smysluplná řešení.

„Sociální pedagogika umí aktivizovat, podporovat a motivovat ke smyslu života.“

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., 2018

S kým sociální pedagog pracuje?

Sociální pedagog pracuje se všemi věkovými skupinami od dětí po seniory. Podporuje jednotlivce a skupiny v běžných i obtížných životních situacích, řídí a organizuje výchovný i aktivizační proces a pomáhá lidem v rámci osobnostního rozvoje.

Kde může sociální pedagog působit?

Sociální pedagogika se uplatňuje v těchto oblastech a sektorech:

 • Veřejný a státní sektor (školy a školská zařízení)
 • Neziskový sektor (oblast sociálních a pedagogických služeb)
 • Komerční sektor (firemní oblast a podnikání)
 • Oblast sociálních služeb
 • Pedagogická oblast
 • Rozvoj lidských zdrojů

Jaká je náplň práce sociální pedagoga?

Práce sociálního pedagoga je rozmanitá. Mezi hlavní činnosti patří:

 • Výchovné působení ve škole a ve volnočasových centrech
 • Pořádání hodnotných volnočasových aktivit
 • Sociálně pedagogické aktivity pro jedince, skupiny a komunity
 • Poradenská, diagnostická a analytická činnost
 • Podpora týmové práce
 • Reedukační a resocializační práce
 • Terénní a komunitní práce apod.

Na jakých pozicích najde sociální pedagog uplatnění?

Absolventi sociální pedagogiky se uplatní nejčastěji na těchto pozicích:

 • Oblast školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky
 • Resort spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby
 • Oblast sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů
 • Resort vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, pracovník v humanitárních službách
 • Nezisková sféra: práce ve spolcích, projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovník, zaměstnanec v neziskových organizacích
 • Komerční sféra: soukromé školy, sociální podnikání, personalistika a HR, firemní vzdělávání, CSR (company social responsibility) management

Sociální pedagogika a škola

Škola je výjimečným sociálním prostředím. Je místem, kde se jako pod drobnohledem krystalizují hlavní charakteristiky celé naší společnosti. Škola je místem společného soužití, což podporuje také sílící model „školy jako pospolitosti“.

Velkým tématem sociální pedagogiky se stává inkluze. Inkluze však nesouvisí pouze se školním prostředím. V posledních letech jsme svědky inkluze celé společnosti. Týká se každého člověka v každém prostředí a v každé situaci.

Jaká jsou hlavní témata inkluze?

- Otevřená škola a otevřená společnost
- Kultura uznání, práce s jinakostí
- Důstojnost člověka v prostředí školy, rodiny,
   institucí a celé společnosti
- Hodnoty a hodnotová výchova

Sociální pedagogika a volný čas

Sociální pedagog se uplatňuje také v oblasti volnočasových aktivit. Nicméně jeho role se od běžného pedagoga volného času liší. Zatímco pedagog volného času se zabývá především volným časem z hlediska jeho kvalitního trávení (primární báze), sociální pedagog se může v této oblasti orientovat i na sekundární a terciární prevenci. Propojení obou disciplín rozšiřuje potenciál sociálního pedagoga směrem k prevenci a obohacuje jeho možnosti působení.

Kromě běžné populace pracuje sociální pedagog také se sociálně znevýhodněnými skupinami, jakou jsou lidé bez domova, nezaměstnaní, děti i dospělí ze sociálně slabého prostředí a další. Prostřednictvím volnočasových aktivit jim kompenzuje případně minimalizuje náročnou životní situaci, podporuje je a motivuje ke změně. Tito lidé totiž potřebují  nahlédnout na svůj život a dát mu směr. Sociální pedagog jim v tomto ohledu dodává potřebnou odvahu a motivaci.  

Postavení sociálního pedagoga na poli pomáhajících profesí se stále vyvíjí a upřesňuje. Jednotlivé pomáhající profese se různě prolínají a často spolu spolupracují. Role sociálního pedagoga je v tomto kontextu transdisciplinární. Na naší katedře usilujeme o profesní ukotvení sociálních pedagogů, kteří působí v pedagogice volného času. V rámci jednooborového studijního plánu (tzv. completus) programu sociální pedagogika a volný čas si tak můžete vybrat právě tuto oblast jako svou studijní profilaci.

Bez popisku

Základní doplnění kompetencí sociálního pedagoga v oblasti pedagogiky volného času

 • kvalitní trávení volného času ve smyslu výchovného i preventivního (na všech úrovních – primární, sekundární a terciární)
 • běžná populace i specifické cílové skupiny
 • řešení běžných životních situací i řešení krizových situací a sociálních problémů

Sociální pedagog a sociální znevýhodnění

Fenomén sociálního znevýhodnění se týká nejrůznějších cílových skupin. Důsledky sociálního znevýhodnění často dopadají na jedince a skupiny s velkou razancí a mohou mít různou podobu, často až fatální následky v životě člověka, jeho rodiny nebo i celé komunity. Úkolem sociálního pedagoga je podpořit tuto cílovou skupinu, nabídnout kompenzaci v náročné situaci a motivovat ke změně.

Sociálně znevýhodněnými skupinami jsou nejčastěji děti a dospívající, kteří vyrůstají v problematickém prostředí, migrující cizinci, příslušníci různých národnostních menšin, neúplné rodiny, matky samoživitelky, nebo i rodiny s více dětmi. Nerovné postavení ve společnosti zažívají rovněž lidé zasaženi sociálními patologiemi jako je chudoba, nezaměstnanost, alkoholismus, násilí nebo šikana. Příkladem typického sociálního znevýhodnění jsou pak romské rodiny, které jejich složitá životní i společenská situace staví do pozic segregované skupiny. V moderní společnosti vznikají také nové skupiny, které se dostávají do pozice sociálně znevýhodněných – jedná se především o seniory ale také mladší lidi žijící osaměle, tzv. singles.

Bez popisku

„Sociální pedagogika má potenciál být pro současnou společností tím, čím byla pro společnost 18. století filozofie.“

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., katedra sociální pedagogiky

Budoucnost potřebuje sociální pedagogy

Profese sociálního pedagoga není v legislativním rámci prozatím jasně ukotvena. V dynamicky se měnící společnosti absolventi sociální pedagogiky rozšiřují pole své působnosti mimo běžné pedagogické a sociální obory (jako jsou vychovatelé, sociální pracovníci a pedagogové).

Sociálně-pedagogický aspekt může totiž ve své práci uplatnit každá profese, jež přichází do kontaktu s lidmi a má potenciál je rozvíjet. Zcela novým odvětvím v rámci sociální pedagogiky se tak stává například oblast rozvoje lidských zdrojů – od HR pracovníků ve firmách až po kouče osobního rozvoje.

Znalosti ze sociální pedagogiky ovšem mohou ve své práci uplatnit všechny další profese, které přichází do kontaktu s nejrůznějšími sociálními skupinami. Ať už to jsou lékaři, hasiči nebo například pracovníci ve věznicích a nápravných zařízeních.

Bez popisku

Příklady uplatnění v oblasti lidských zdrojů

 • Personalista
 • Lektor firemního / profesního vzdělávání
 • Animátor / lektor teambuildingu
 • Manažer / vedoucí pracovník / team leader
 • Tzv. scrum master, happiness manager

Další pomáhající profese

 • Zdravotníci
 • Policisté
 • Hasiči a celý integrovaný záchranný systém
 • Právníci
 • Státní správa (analytici, pracovníci na ministerstvech)
 • Úředníci
 • Politici

Sociální pedagogika a CSR ve firmách

Zcela novým odvětvím, v němž by sociální pedagogika mohla hrát významnou roli, je tzv. CSR neboli company social responsibility. Stále více firem si je vědomo své odpovědnosti vůči společnosti a právě sociální pedagogové by jim v úspěšném rozvoji této oblasti mohli být nápomocni.

Oblast rozvoje lidských zdrojů a společenská odpovědnost firem v Česku se teprve rodí a zatím není zcela probádána. Pro sociální pedagogiku se tak nabízí unikátní příležitost do této oblasti vnést odborné sociálně-pedagogické zkušenosti.

Co si pod pojmem CSR představit?

Firmy praktikující CSR aktivně angažují sebe a své zaměstance v sociální otázkách. Příkladem je třeba hromadné dobrovolnictví zaměstnanců (ovšem v rámci běžné pracovní doby, kterou mají proplacenou), sociální a environmentální odpovědnost firmy (ekologické materiály, šetření zdrojů, atd.) nebo například zapojení do nejrůznějších projektů a nadací.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info