Bakalářský studijní program

Sociální pedagogika a volný čas vás připraví na práci ve školství, neziskových organizacích, veřejném i soukromém sektoru, ale také ve firmách v oblasti lidských zdrojů. Během studia klademe důraz především na propojení teorie, výzkumu a praxe. Jako studenty vás čeká celkem několik hodin průběžné i souvislé praxe, kterou absolvujete ve vámi vybraném zařízení či instituci.

Obor, který má smysl

Studijní program Sociální pedagogika a volný čas je určen všem, kdo chtějí uplatnit a rozvinout tvořivost, empatii a komunikaci při práci s lidmi v oblastech výchovy, vzdělávání, volného času, sociální práce, nebo firemního vzdělávání.

Jako absolventi oboru se uplatníte v jakékoliv profesi zaměřené na rozvoj lidí všech věkových kategorií (ať už ve státním, neziskovém či komerčním sektoru), jako vzdělavatelé, lektoři, animátoři, vychovatelé, nebo sociální pracovníci či poradci. Práci najdete v řadě organizací a institucí a zároveň budete připraveni si vlastní organizaci založit a realizovat své vize a projekty.

V rámci studia Sociální pedagogiky si zakládáme na unikátní kombinaci metod a přístupů, které vás připraví nejen na práci s lidmi, ale pomohou vám dozrát v osobnost.

Je to málo? Tady je pár dalších důvodů, proč je studium Sociální pedagogiky tou správnou volbou:

 

 • Propojování poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie a metodologie
 • Kontakt s praxí již od prvního semestru
 • Absolvování sebezkušenostních skupin osobnostního a sociálního rozvoje a rozmanitých výjezdních zážitkových kurzů (např. adaptační, zimní a metodický kurz)
 • Systematická projektová práce v týmu po celou dobu studia

Studium je možné propojit s dalším studovaným plánem na Fakultě sociálních studií, Filozofické fakultě. Vhodnou dvouoborovou kombinací Sociální pedagogiky jsou například environmentální studia, sociální práce.

Studium probíhá jako jednooborové studium, ale také ve formě vedlejšího plánu, hlavního plánu. Je obohacené o předměty Dramatická výchova nebo Zážitková pedagogika.

V rámci jednooborového plánu studia můžete volitelně absolvovat různorodé množství povinně volitelných předmětů ze tří oblastí (zážitková pedagogika, sociální aktivizace, dramatická výchova) a získat dodatečnou státní závěrečnou zkoušku z dramatické výchovy.

Kurzy

Studium sociální pedagogiky není jen o teoretických znalostech a zkušenostech, které získáte na praxích. Abyste mohli pracovat s druhými lidmi, musíte nejprve poznat sebe sama a naučit se fungovat samostatně i ve skupinách. V rámci studia vás proto čeká několik vícedenních kurzů, které se zaměřují na praktické vedení volnočasových aktivit a osobnostní rozvoj.

Všechny kurzy neustále procházejí transformací jak po obsahové, tak i formální stránce. Momentálně vás během bakalářského studia čekají tyto kurzy:

Uplatnění absolventů

Jako absolvent naleznete uplatnění v mnoha profesích při práci s různými sociálními skupinami.

 • Budete schopni podpořit jedince nebo vést celý tým
 • Uplatnění najdete jak ve ve státních institucích a neziskových organizacích, tak i v komerčním sektoru
 • Můžete pracovat s dětmi ve školách, v centrech volného času nebo například v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • Jako sociální pedagog můžete působit v celém spektru sociálních služeb, ať už s dětmi, dospívajícími, dospělými nebo seniory, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích
 • Své dovednosti využijete také ve firemním vzdělávání a v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Práci si můžete také hledat ve státních institucích jako poradce, koordinátor, na ministerstvech nebo třeba u veřejného ochránce práv
 • Můžete si založit vlastní organizaci či spolek a realizovat své vize a plány
 • Případně se můžete angažovat v různých rozvojových projektech u nás i v zahraničí

Ať už si vyberete jakkoliv, svou prací budete přispívat ke zlepšení života jedince i celé naší společnosti.

Prezenční forma

Tři varianty studia

Jednooborový studijní plán

V plánu si rozšiřujete znalosti a kompetence výběrem profilace se zaměřením na Osobnostní rozvoj a výchovu ve volném čase (předměty Reflektivní učení, Herní principy, Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů, atd.) nebo na Dramatickou výchovu aplikovanou do prostředí sociální pedagogiky (předměty Aplikované drama, Divadlo utlačovaných, Strukturování dramatické hry, Loutka jako nástroj komunikace).

Studijní plán

Hlavní studijní plán

Pokud si zvolíte variantu hlavního studijního plánu, budete mít možnost doplnit studium smysluplnými kombinacemi jiných oborů ve vedlejší studijním plánu (doporučujeme kombinovat s obory Sociální práce, Environmentální studia, apod.), které rozšíří vaše profesní uplatnění. Součástí hlavního studijního plánu je metodologická příprava, neboť v rámci tohoto studia budete psát závěrečnou bakalářskou práci.

Studijní plán

Vedlejší studijní plán

Absolvováním vedlejšího studijního plánu obsáhnete znalosti, dovednosti a kompetence sociální pedagogiky. Vedlejší studijní plán se skládá ze dvou bloků: první blok předmětů koncentruje pole sociální pedagogiky a těsněji provazuje teorii a praxi (předměty Sociální pedagogika v teorii a praxi, Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky, Metody sociální pedagogiky, Teoretické koncepty sociální pedagogiky I, II, Projektování v sociální pedagogice I, II). Druhý blok je tvořen tradičními disciplínami (předměty Základy pedagogiky, Základy psychologie, Vývojová psychologie atd.), které interdisciplinárně ukotvují sociální pedagogiku v poli příbuzných vědeckých disciplín.

Studijní plán

Oblasti povinně volitelných předmětů

Studium bakalářského programu je obohaceno o povinně volitelné předměty ze tří oblastí - Zážitková pedagogika, Dramatická výchova, a Sociálně environmentální 

Informace pro studenty s jednooborovým studijním plánem:

 • Máte-li zájem dodatečně absolvovat i státní závěrečnou zkoušku z oboru dramatická výchova, musíte absolvovat všechny povinně-volitelné předměty v sekci dramatická výchova. Zároveň téma vaší bakalářské práce musí směřovat do oboru dramatická výchova.
 • Nemáte -li zájem absolvovat dodatečnou státní závěrečnou zkoušku z oboru dramatická výchova, musíte absolvovat libovolné předměty v celkové minimální výši 17 kreditů z nabízených povinně volitelných předmětů (napříč všemi třemi oblastmi - profilacemi).

Praxe

Bez praktické zkušenosti by to nešlo. V rámci bakalářského studia vás čekají celkem čtyři předměty praxe. Nejdřív budete pouze pozorovat a poté si i vyzkoušíte, jak vypadá práce sociálního pedagoga. Sami si vyberete, v jakém sektoru a zařízení budete svou praxi plnit. Praxe se dělí dvojím způsobem, a to jako volnočasová / sociální.

Odborná praxe je nedílnou součástí přípravy na výkon nejrůznějších profesích. Díky praxi zjistíte, v jakém prostředí a s jakými cílovými skupinami se vám nejlépe pracuje. Praxe jsou tak ideální příležitostí prozkoumat možná odvětví, v nichž se jako sociální pedagog můžete uplatnit.

1. semestr

Exkurze do odborných zařízení

 • Rozvrh: bloková výuka, 8 exkurzí za semestr
 • Obsah: navštívíte vybraná zařízení a instituce (skupinově či individuálně)
 • Zkušenosti: seznámíte se s možnostmi uplatnění sociálního pedagoga v praxi
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi z každého zařízení

3. semestr

Souvislá praxe volnočasová

 • Rozvrh: individuální, minimálně 7 po sobě jdoucích dní (příměstský tábor 10 dní), doporučujeme absolvovat v průběhu letních prázdnin
 • Obsah: účastníte se volnočasové pobytové akce (např. letní tábor, škola v přírodě, adaptační kurz, apod.)
 • Zkušenosti: podílíte se na realizaci a přípravě akce, důležitá je aktivní účast po celou dobu konání
 • Ukončení: deník praxe (= protokol o přijetí na praxi, hodnocení a potvrzení praxe, písemný záznam z praxe), účast na ústní reflexi praxe

4. semestr

Souvislá praxe sociální

 • Rozvrh: individuální, minimálně 10 po sobě jdoucích dní (60 hodin)
 • Obsah: souvisle navštěvujete jedno zařízení v oblasti sociálních služeb nebo sociální pedagogiky
 • Zkušenosti: vykonáváte úkoly spjaté s přidělenou funkcí, podle domluvy s poskytovatelem praxe
 • Ukončení: deník praxe (= protokol o přijetí na praxi, hodnocení a potvrzení praxe, písemný záznam z praxe), účast na ústní reflexi praxe

5. semestr

Výběrová praxe

 • Rozvrh: individuální, 20 dní / 100 hodin, vyhrazena na měsíc září
 • Obsah: uplatňujete se v oblasti, kde chcete prohloubit své znalosti
 • Zkušenosti: možnost propojení s výzkumným šetřením v rámci bakalářské práce
 • Ukončení: deník praxe (= protokol o přijetí na praxi, hodnocení a potvrzení praxe, písemný záznam z praxe), účast na ústní reflexi praxe

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

V každém z výše uvedených kurzů najdete také podrobnou interaktivní osnovu, která Vás pomůže praxemi provést. Stručně se o praxích v celém bakalářské prezenčním studiu dočtete ZDE.

Kombinovaná forma

Obor sociální pedagogiky vás připraví na práci ve školství, neziskových organizacích, veřejném i soukromém sektoru, ale také ve firmách v oblasti lidských zdrojů. Během studia klademe důraz především na propojení teorie, výzkumu a praxe. Jako studenty kombinovaného studia vás čeká celkem 30 hodin souvislé praxe, kterou absolvujete ve vámi vybraném zařízení či instituci.

Na této stránce naleznete veškeré informace související s kombinovaným bakalářským studiem.

Dvě varianty studia

Sociální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

Studijní plán

Vychovatelství | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

Další informace o oboru ZDE na webu MUNI 

Praxe

Předmět Souvislá pedagogická a badatelská praxe slouží pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga. V rámci předmětu se kombinují pedagogické a výzkumné dovednosti, máte zde prostor pro sběr a analýzu dat, jejich interpretaci, a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.

O praxi

Kdy: Praxe je situována do 6. semestru (je možné ji absolvovat dříve)

Kde: Praxi absolvujete v zařízení či instituci dle vlastního výběru v jedné z následujících oblastí:

 • sociální pedagogika,
 • multikulturní výchova,
 • volný čas,
 • mimoškolní výchova apod.

Rozsah praxe

 • Sociální pedagogika - 70 hodin v rámci tří předmětů,
 • Vychovatelství - 30 hodin v rámci jednoho předmětu.

Výstup: Vedení detailního záznamu o souvislé praxi, který odevzdáte do moodlinky.

Detailní požadavky na výstup naleznete zde.

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Součástí odborných praxí je získání znalostí ohledně bezpečnosti práce. V moodlince naleznete teoretickou kapitolu věnovanou bezpečnosti a následný online test. Test splníte jako součást studia před začátkem studijních praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

Na moodlince odborných praxí naleznete veškeré informace ohledně praxí napříč celým studiem. Dozvíte se o průběhu praxe navazujícího magisterského studia i možnostech na celoživotním vzdělávání.

MOODLINKA PRAXÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info