Bakalářské studium – prezenční

Studium sociální pedagogiky neustále upravujeme a inovujeme v reakci na sociální změny, proto se jednotlivé ročníky mohou lišit v podmínkách a požadavcích na skladbu předmětů. Přesné informace naleznete v katalogu předmětů podle svého roku imatrikulace. 

Průběh studia – Imatrikulace 2019 / 2020

Praxe

Bez praktické zkušenosti by to nešlo. V rámci bakalářského studia vás čekají celkem čtyři předměty praxe. Nejdřív budete pouze pozorovat a poté si i vyzkoušíte, jak vypadá práce sociálního pedagoga. Sami si vyberete, v jakém sektoru a zařízení budete svou praxi plnit. Praxe se dělí dvojím způsobem, a to jako volnočasová / sociální.

Odborná praxe je nedílnou součástí přípravy na výkon nejrůznějších profesích. Díky praxi zjistíte, v jakém prostředí a s jakými cílovými skupinami se vám nejlépe pracuje. Praxe jsou tak ideální příležitostí prozkoumat možná odvětví, v nichž se jako sociální pedagog můžete uplatnit.

1. semestr

Exkurze do odborných zařízení

 • Rozvrh: bloková výuka, 8 exkurzí za semestr
 • Obsah: navštívíte vybraná zařízení a instituce
 • Zkušenosti: seznámíte se s možnostmi uplatnění sociálního pedagoga
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi z každého zařízení

2. semestr

Průběžná praxe volnočasová

 • Rozvrh: individuální, průběžný, celkem 26 hodin za semestr
 • Obsah: docházíte průběžně do vámi vybraného volnočasového zařízení
 • Zkušenosti: aktivně pomáháte s vedením aktivit, kroužků, oddílových setkání, apod.
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi a smlouvu s potvrzením organizace

3. semestr

Souvislá praxe volnočasová

 • Rozvrh: individuální, minimálně 10 po sobě jdoucích dní (příměstský tábor 14 dní), doporučujeme absolvovat v průběhu letních prázdnin
 • Obsah: účastníte se volnočasové pobytové akce (např. letní tábor, škola v přírodě, adaptační kurz, apod.)
 • Zkušenosti: podílíte se na realizaci a přípravě akce, důležitá je aktivní účast po celou dobu konání
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi a smlouvu s potvrzením organizace

 

Průběžná praxe sociální

 • Rozvrh: individuální, průběžný, celkem 26 hodin za semestr
 • Obsah: průběžně navštěvujete zařízení poskytující sociální služby nebo péči
 • Zkušenosti: podílíte se na chodu zařízení, plánování, realizaci a evaluaci
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi a smlouvu s potvrzením organizace

4. semestr

Souvislá praxe sociální

 • Rozvrh: individuální, minimálně 10 po sobě jdoucích dní (70 hodin)
 • Obsah: souvisle navštěvujete jedno zařízení v oblasti sociálních služeb nebo péče
 • Zkušenosti: vykonáváte úkoly spjaté s přidělenou funkcí, podle domluvy s poskytovatelem praxe
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi a smlouvu potvrzením organizace

5. semestr

Výběrová praxe

 • Rozvrh: individuální, 20 dní / 140 hodin, vyhrazena na měsíc září
 • Obsah: uplatňujete se v oblasti, kde chcete prohloubit své znalosti
 • Zkušenosti: možnost propojení s výzkumným šetřením v rámci bakalářské práce
 • Ukončení: odevzdáte písemnou reflexi a smlouvu potvrzením organizace

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Součástí odborných praxí je získání znalostí ohledně bezpečnosti práce. V moodlince naleznete teoretickou kapitolu věnovanou bezpečnosti a následný online test. Test splníte jako součást studia před začátkem studijních praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

Na moodlince odborných praxí naleznete veškeré informace ohledně praxí napříč celým studiem. Dozvíte se o průběhu praxe navazujícího magisterského studia i možnostech na celoživotním vzdělávání.

MOODLINKA PRAXÍ

Kurzy

Studium sociální pedagogiky není jen o teoretických znalostech a zkušenostech, které získáte na praxích. Abyste mohli pracovat s druhými lidmi, musíte nejprve poznat sebe sama a naučit se fungovat samostatně i ve skupinách. V rámci studia vás proto čeká několik vícedenních kurzů, které se zaměřují na praktické vedení volnočasových aktivit a osobnostní rozvoj.

Všechny kurzy neustále procházejí transformací jak po obsahové, tak i formální stránce. Momentálně vás během bakalářského studia čekají tyto kurzy:

Osobnostka

V prvních 3 semestrech studia absolvujete tři na sebe navazující předměty Osobnostní a sociální přípravy. Výuka probíhá ve stálé sebezkušenostní skupině po celé 3 semestry. Cílem kurzu je provést vás základními principy skupinové dynamiky a lektorských dovedností.

Jednotlivé fáze nazýváme S.I.N. 

S (sebepoznání) Cílem sebepoznávací fáze je introspekce a zorientování se v následujících tématech: sebereflexe, sebepoznání, sebepojetí, osobnost jako nástroj, nalézání svého osobního potenciálu a svých limitů, silných a slabých stránek, zvládání stresu a zlosti, poznávání a vedení sebe sama.

I (interakce) Cílem interakční fáze je optimalizace a rozvoj vlastních sociálních
schopností a učení sociálním dovednostem jako je komunikace, kooperace vs. kompetice (asertivita, řeč těla, sebeprezentace a vystupování, argumentace, kladení otázek, sociální a emoční inteligence apod.)

N (nácvik) Cílem poslední fáze je nácvik vedení aktivity ve skupině s pochopením principů skupinové práce jako je dynamika skupiny, principy tvůrčího myšlení, nácvik vedení skupiny pod přímou supervizí účastníků a lektorů, a to v bezpečném prostředí nácvikové skupiny ještě před kontaktem s bezprostřední profesní realitou.Vše je realizováno s cílem podpory, nikoliv kontroly a hodnocení (tzn. učení se ve vedení sebe sama z hlediska supervizního náhledu lektorů a intervizního náhledu druhých kolegů ve skupině)

Povinně volitelné předměty

Studium bakalářského programu je obohaceno o povinně volitelné předměty z oblasti dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Informace pro studenty s jednooborovým studijním plánem:

 • Máte-li zájem dodatečně absolvovat i státní závěrečnou zkoušku z oboru dramatická výchova, musíte absolvovat všechny povinně-volitelné předměty v sekci dramatická výchova. Zároveň téma vaší bakalářské práce musí směřovat do oboru dramatická výchova.

 

 • Nemáte -li zájem absolvovat dodatečnou státní závěrečnou zkoušku z oboru dramatická výchova, musíte absolvovat libovolné předměty v celkové minimální výši 17 kreditů z nabízených povinně volitelných předmětů (napříč oběma profilacemi).

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Informace a harmonogram

Důležité informace k SZZ naleznete na stránkách Pedagogické fakulty.

Přihlášky

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Přihlášky ke SZZ

Okruhy

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Bakalářka 

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba bakalářské práce. Počínaje 4. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty bakalářské práce.

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K přípravě bakalářské práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní závěrečné práce neobejdete. První odkaz směřuje do moodlinky k bakalářskému projektu a druhý obsahuje kompletní standardy pro psaní bakalářské práce sepsané děkanem Pedagogické fakulty.


Jak na citace?

Manuál pro citační normu APA


Prohlášení o (ne)plagiátorství

Prohlášení


Postup pro výběr tématu závěrečné práce

Jak založit / vybrat téma v ISU

Předměty k bakalářské práci

Na bakalářskou práci nejste sami a během studia projdete postupně třemi předměty bakalářské práce, které vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení tématu, přes konzultace s vedoucím práce a realizaci výzkumu až po odevzdání a obhajobu.

šablona předmětů bp

Odevzdání

Vytištěnou práci odevzdáváte paní sekretářce Kateřině Štěpařové ve dvojím vyhotovení v kroužkové či pevné vazbě. Jedna práce je pro oponenta, druhá pro vedoucího práce.

Bakalářskou práci odevzdejte nejpozději 3 týdny před obhajobou osobně nebo poštou na adresu: Katedra sociální pedagogiky, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno.

Užitečné odkazy

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info