Speciální pedagogika

Profilace speciální pedagogika přináší vhled do metod práce a speciální pedagogické podpory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Velkou skupinu představují žáci se zdravotním znevýhodněním (poruchy autistického spektra, smyslové handicapy, omezení hybnosti), ale také žáci nadaní a sociálně znevýhodnění (oblast etopedie).

V rámci studijního plánu projdete předměty zaměřenými na jednotlivé pedie:

1. semestr

První semestr studia probíhá bez profilace.

2. semestr

  • Psychopedie (mentální postižení, autismus, downův syndrom)
  • Somatopedie (omezení hybnosti, dětská mozková obrna)

3. semestr

  • Logopedie (komunikační obtíže a narušení komunikačních schopností)
  • Surdopedie (nedoslýchavost, neslyšící a ohluchlí)
  • Oftalmopedie (slabozrakost a nevidomí)

4. semestr

  • Specifické poruchy učení
  • Etopedie

5. semestr

V tomto semestru si volíte vlastní specializaci se zaměřením na etopedii nebo somatopedii, které se věnujete ve vyšší časové dotaci. Studium psychopedie zůstává pro všechny s profilací na speciální pedagogiku.

  • Psychopedie a Etopedie
  • Psychopedie a Somatopedie

Podrobný přehled lze dohledat v katalogu předmětů.

Vedle studia jednotlivých pedií je profilace Speciální pedagogika zaměřena na diagnostiku ve speciální pedagogice, poradenství a inkluzivní pedagogiku.

Absolvováním specializace se vám otevírá možnost nastoupit na navazující magisterský obor Speciální pedagogika. Přestože skládáte dvě státní závěrečné zkoušky (Sociální pedagogika a Speciální pedagogika) píšete jen jednu závěrečnou bakalářskou práci.